DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Komitet Teknik (KT)

Komitetet Teknike (KT) të standardizimit janë organizmat e punës së DPS-së dhe aktivizohen për fusha të caktuara të standardizimit. Pjesëmarrja në KT është vullnetare, e hapur për të gjitha palët e interesuara. Anëtarët e këtyre organizmave propozohen dhe miratohen nga Bordi Teknik në përputhje me kërkesat e specifikuara në rregulloren përkatëse. DPS-ja bashkëpunon me rreth 200 ekspertë, me përvojë të fushave të ndryshme, të cilët vijnë nga Sektori privat dhe publik, Institucione Shkencore, Administrata Publike, Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë, Shoqata Prodhuesish dhe Konsumatori, Universitetet, etj., që sjellin drejtpërdrejtë mendimet e palëve që përfaqësojnë, gjatë procesit të hartimit dhe miratimit të standardeve.

Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale Aktiv

Terminologjia dhe njësitë e matjes Aktiv

Materiale elektrike dhe elektronike Aktiv

Pajisje elektrike dhe elektronike Aktiv

Pajisje elektronike të kontrollit dhe monitorimit Inactive

Siguria teknike dhe mjedisi Aktiv

Materialet dhe pajisjet gjysmëpërçuese. Komponentët elektromekanikë dhe strukturat mekanike për pajisjet elektronike. Aktiv

Pajisjet matëse. Teknikat e provës dhe matjes Aktiv

Teknologjia e komunikimit dhe informacionit Aktiv

Sistemet e telekomunikacionit analoge dhe dixhitale Aktiv

Metrologjia dhe matje Aktiv

Pajisje elektrike të tensionit të ulët dhe të lartë Inactive

Produkte nafte, lubrifikantë, qymyre dhe produkte që lidhen me to Aktiv

Mjete të transportit rrugor Inactive

Dyer, dritare, struktura druri, perde muri dhe aksesorë Inactive

Pajisje dhe makineri Inactive

Kimia Aktiv

Ndriçuesit dhe pajisje të tjera që lidhen me to Aktiv

Çimento dhe gëlqere ndërtimi. Gips dhe prodhime me bazë gipsi Aktiv

Siguria e lodrave Aktiv

Stomatologjia Aktiv

Qeramika në ndërtim. Qeramikat e avancuara. Produkte dhe materiale refraktare. Izolimi termik Aktiv

Tuba, fllanxha dhe rakorderi Aktiv

Kozmetikë dhe farmaceutikë Inactive

Beton dhe produkte që lidhen me të. Automatizimi, menaxhimi dhe aksesorët në ndërtim Aktiv

Siguria e makinerisë dhe siguria ndaj zjarrit Aktiv

Duhan dhe produkte duhani Inactive

Qelqi Aktiv

Teknologjia grafike Inactive

Metalet dhe lidhjet e tyre Aktiv

Mbulesa për dysheme Aktiv

Sporte dhe sheshe lojërash Aktiv

Prova pa shkatërrim Aktiv

Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro Aktiv

Makina dhe traktorë në bujqësi Aktiv

Agregate dhe muraturë Aktiv

Pajisje mbrojtëse personale Aktiv

Letër dhe karton Aktiv

Fruta, perime dhe nënprodukte të tyre Inactive

Trupa dhe lëndë druri e sharruar Aktiv

Miniera dhe minerale Inactive

Buloneritë, vidat dhe elementët ndihmës. Aktiv

Cilësia e Tokës Inactive

Pajisje mjekësore jo aktive Aktiv

Biokompatibiliteti i materialeve dhe pajisjeve mjekësore e dentare Aktiv

Suspended

Akustika Aktiv

Pajisje respiratore dhe anestezie Aktiv

Gomë dhe prodhime gome Aktiv

Sisteme të përpunimit të informacionit Aktiv

Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës Aktiv

Bioteknologjia dhe Mikrobiologjia Aktiv

Tekstile dhe prodhime tekstili Aktiv

Plastikë Aktiv

Eurokodet strukturore Aktiv

Fletë fleksibël për hidroizolim Aktiv

Zbatime në hekurudhë Aktiv

Ambalazhimi Aktiv

Kaldaja avulli, bombola gazi dhe pajisje nën presion Aktiv

Analizat e produkteve ushqimore - Materialet në kontakt me ushqimin Aktiv

Agjentë me aktivitet sipërfaqsorë. Detergentë Inactive

Pajisje të përdorimit të gazit të lëngët nga nafta Aktiv

Kryerja e punimeve gjeoteknike speciale. Aktiv

Pigmente, shpërndarës dhe bojëra Aktiv

Qumësht, mish dhe produktet e tyre Aktiv

Dokumentacioni dhe informacioni Aktiv

Atmosfera shpërthyese - Parandalimi i shpërthimit dhe mbrojtja Aktiv

Vajra dhe yndyrna ushqimore. Fara vajore Aktiv

Këpucë dhe lëkurë Aktiv

Pajisje mjekësore Aktiv

Transport, logjistika dhe shërbime Aktiv

Ushqime për kafshë Inactive

Lidhësa bituminozë. Materiale rrugore Aktiv

Fruta dhe perime të freskëta Aktiv

Blegtori, bujqësi dhe bimë Inactive