DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13203-2:2018

“Pajisje shtëpiake, që djegin gaz për prodhimin e ujit të ngrohtë - Pjesa 2: Vlerësimi i konsumimit të energjisë”

më tepër

Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO) sapo ka publikuar një udhëzues të ri për testimin e COVID-19

Specifikimi i ri teknik i Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO) do të përmirësojë procedurat e testimit të personave të infektuar nga virusi Koronavirus 2.

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH ISO 12967-1:2020

“Informatika për kujdesin shëndetësor - Arkitektura e shërbimit - Pjesa1: Perspektiva e ndërmarrjes”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 16140-4:2020

“Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Vlerësimi i metodës - Pjesa 4: Protokolli për vlefshmërinë e metodës në një laborator të vetëm (ISO 16140-4: 2020)”

më tepër

Një erë e re për shëndetin mendor në punë

Pandemia COVID-19 ka ndikuar në shëndetin emocional dhe mendor të punonjësve. Ajo ka sjellë pasoja negative, por edhe gjithashtu ka stimuluar ndryshime pozitive në tregun e punës.

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH ISO 24496:2021

“Mobilje zyre — Karrige zyre — Metoda për përcaktimin e përmasave”

më tepër

Draft Standardet Shqiptare për mendim publik

Qëllimi i mendimit publik është t'u sigurojë të gjitha palëve të interesuara mundësinë e barabartë për të paraqitur komente dhe vërejtje mbi draftet e standardeve. Kohëzgjatja e periudhës së mendimit publik është 90 ditë duke llogaritur nga data e publikimit të projekt standardit ose, kur e kërkojnë arsye sigurie, shëndeti dhe mjedisi, mund të jetë më e shkurtër, por jo më pak se 30 ditë. Teksti i plotë i projekt standardeve, mund të blihet ose lexohet në Bibliotekën e Standardeve të DPS, dhe informacionet e përgjithshme për secilin draft standard (titulli, lënda dhe qëllimi, etj.) Janë në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i dërgoni komentet dhe vërejtjet tuaja mbi draft standardin shqiptar që është me interes për ju tek sekretari i TK.

Informatika Shëndetësore - Shënimi dhe etiketimi i identifikimit automatik dhe marrjes së të dhënave - Subjekti i kujdesit dhe identifikimi i ofruesit individual (ISO 18530:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 më tepër

Informatika gjenomike — Gjuha e shënjimit të Omics (OML)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 më tepër

Kushtet për përdorimin e EN 419221-5 si një pajisje e kualifikuar për krijimin e nënshkrimit elektronik ose vulës

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 më tepër

Mbledhja elektronike e tarifave - Vlerësimi i zbatimit për konformitetin me CEN/TS 16986 - Pjesa 1: Struktura dhe qëllimet e grupit të testimit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 më tepër

Mbledhja elektronike e tarifave - Vlerësimi i zbatimit për përputhshmërinë me CEN/TS 16986 - Pjesa 2: Komplet testimi abstrakt

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 më tepër

Sistemet inteligjente të transportit - Urban ITS - Menaxhimi i cilësisë së ajrit në zonat urbane

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 më tepër

Sistemet inteligjente të transportit - ECall të dhëna shtesë opsionale - Koncepti i të dhënave të lidhura me numrin e telefonit celular

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 më tepër

Sistemet e transportit inteligjent bashkëpunues (C-ITS) - Korniza e menaxhimit të të dhënave të transportit global (GTDM) (ISO/TS 21184:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 më tepër

Transporti publik - Rrjeti dhe shkëmbimi i orarit (NeTEx) - Pjesa 4: Informacioni i Pasagjerëve Profili Evropian

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 më tepër

Sistemet inteligjente të transportit - Harmonizimi i referencës së vendndodhjes për Urban-ITS - Pjesa 2: Metodat e transformimit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 224 më tepër