DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

SSH EN ISO 16106:2020 'Ambalazhimi - Ambalazhime për transportimin e mallrave të rrezikshëm - Ambalazhime për mallra të rrezikshëm, kontenierët me vëllim të ndërmjetëm (IBCs) dhe ambalazhime të mëdha - Udhëzime për aplikimin e standardit ISO 9001'

Ky standard jep udhëzime për zbatimin e një sistemi të menaxhimit të cilësisë në prodhimin, matjen dhe monitorimin e llojit të modelit të ambalazheve të rrezikshme të aprovuara.

më tepër

DPS publikon Buletinin Nr. 87

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Prill - Qershor 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

më tepër

SSH ISO 13009:2015 ‘Turizmi dhe shërbimet e lidhura me të - Kërkesat dhe rekomandimet për funksionimin e plazhit'

Ky standard përcakton kërkesat e përgjithshme dhe rekomandimet për operatorët e plazhit që ofrojnë shërbime për vizitorë dhe turistë

më tepër

Standardi SSH EN 1069-1:2017+A1:2019 ‘Rrëshqitëse uji (për përdorim në pishina-) Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit’

Ky standard është i zbatueshëm për të gjitha rrëshqitëset e ujit të instaluara në pishinat për përdorim publik

më tepër

TURIZËM PËR TË GJITHË

Sapo është publikuar nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO) Standardi i Parë Ndërkombëtar, për mundësinë e të bërit turizëm nga të gjithë njerëzit

më tepër

Standardi SSH EN 1306:2018 ‘Anije për lundrim të brendshëm - Lidhjet për shkarkimin e ujërave të ndotura’

Ky standard specifikon projektimin, përmasat, kërkesat teknike dhe testimin e lidhjeve për shkarkimin e ujërave të ndotura të prodhuara nga anijet e lundrimit në brendësi

më tepër

Draft Standardet Shqiptare për mendim publik

The purpose of the public enquiry is to provide all interested parties with the equal opportunity to submit comments and remarks on the standards drafts. The duration of the public enquiry is 60 days counting from the starting date of the public enquiry or, when safety, health and environment reasons require it, it may be shorter, but not less than 30 days. The full text of the standards drafts, can be purchased or read in the Institute`s Standards Library, and general information on each standard draft (the title, subject and scope, etc.) are available on our website. You can send your comments and remarks on the draft Albanian standard that is of interest to you to the NC secretary.

Prova mjedisore - Pjesa 3-7: Dokumentacion mbështetës dhe udhëzim - Matjet në dhomat e temperaturës për provat A (e ftoht dhe B (me ngarkesë)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 8 më tepër

aaaaaaa

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Reletë elementare elektromekanike - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe të sigurisë

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 3 më tepër

Specifikimet për lloje të veçanta të telave të avolxhimit - Pjesa 27-3: Shirit letre i mbuluar me tela bakri drejtkëndëshe

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 3 më tepër

Lidhjet me xhunto izoluese fleksibël - Pjesa 3: Specifikimet për tipe të veçanta të lidhjes me xhunto - Fleta 247: Xhunto poliolefini, e tkurrshëm nga nxehtësia, me dy parete, që nuk e parandalon përhapjen e flakës, paret i trashë dhe mesatar

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 3 më tepër

Shkallët dhe përmasat për grafikët e karakteristikave të frekuencës dhe diagrameve polare

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 8 më tepër

Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Sistemet e gjenerimit të energjisë së erës - Pjesa 6: Kërkesat për krijimin e kullës dhe themelit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 4 më tepër

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 4 më tepër

Transformatorët e fuqisë - Kërkesat shtesë evropiane: Pjesa 3-1 Transformatori i madh i fuqisë - Kërkesat të përgjithshme

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 4 më tepër