DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

Fushata e ndërgjegjësimit mbi Infrastrukturën e Cilësisë në qytetin e Sarandës

më tepër

Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN) sapo ka publikuar versionin e ri të standardit EN ISO 13849-1:2023

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 228:2012+A1:2017 “Lëndët djegëse për automjete - Benzinë pa plumb - Kërkesat dhe metodat e provës”

më tepër

Organizata, Zëri i Konsumatorit Evropian në Standardizim (ANEC) u shpreh rreth miratimit të një standardi të ri CEN për ndenjëset e fëmijëve

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 81-21:2022 “Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave"

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 5164:2014 “Produkte nafte - Përcaktimi i karakteristikave antidetonuese të karburanteve të motorave - Metoda kërkimore (ISO 5164:2014)”

më tepër

Draft Standardet Shqiptare për mendim publik

Qëllimi i mendimit publik është t'u sigurojë të gjitha palëve të interesuara mundësinë e barabartë për të paraqitur komente dhe vërejtje mbi draftet e standardeve. Kohëzgjatja e periudhës së mendimit publik është 90 ditë duke llogaritur nga data e publikimit të projekt standardit ose, kur e kërkojnë arsye sigurie, shëndeti dhe mjedisi, mund të jetë më e shkurtër, por jo më pak se 30 ditë. Teksti i plotë i projekt standardeve, mund të blihet ose lexohet në Bibliotekën e Standardeve të DPS, dhe informacionet e përgjithshme për secilin draft standard (titulli, lënda dhe qëllimi, etj.) Janë në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i dërgoni komentet dhe vërejtjet tuaja mbi draft standardin shqiptar që është me interes për ju tek sekretari i TK.

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Transport inteligjent për tranzit të shpejtë brenda dhe ndërmjet zonave të qyteteve të mëdha dhe zonave përreth tyre

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Udhëzim për transportin inteligjent për kursimin e energjisë në shërbimet e transportit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro - Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) - Pjesa 3: Instrumentet e diagnostikimit in vitro për përdorim profesional

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 140 më tepër

Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro - Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) - Pjesa 4: Reagentët diagnostike për pajisjet in vitro për vetë - testim

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 140 më tepër

Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro - Informacioni i dorëzuar nga prodhuesi (etiketimi) - Pjesa 5: Instrumentet të diagnostikimit in vitro për vetë-testim

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 140 më tepër

Pajisjet mbrojtëse personale për zjarrfikësit në toka të egra - Kërkesat dhe metodat e provës – Pjesa 3: Veshjet

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 160 më tepër

Lazerat dhe pajisjet që lidhen me rrezet lazer - Metodat e provës për gjerësinë e lazerit ,divergjencat e këndeve dhe raportet e shpërndarjes së rrezeve - Pjesa 2: Rreze të përgjithshme astigmatike (ISO 11146-2:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 215 më tepër

Inxhinieri e Pajisjeve (EE); Kushtet mjedisore dhe testet mjedisore për pajisjet e telekomunikacionit; Pjesa 1-4: Klasifikimi i kushteve mjedisore; Përdorimi i palëvizshëm në vende jo të mbrojtura nga moti

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN); Shërbimi suplementar i Numrit të Abonentit të Shumëfishtë (MSN); Protokolli i Sistemit Dixhital të Sinjalizimit të Abonentëve Nr. një (DSS1); Pjesa 5: Struktura e grupit të testimit dhe qëllimet e testimit (TSS&TP) specifikimet për rrjetin

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër

Plastikë - Fitimi dhe paraqitja e karakteristikave të brendshme të krahasueshme - Pjesa 2: Plastikat e përforcuara nga fibrat e gjata (ISO 10350-2:2020)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 249 më tepër