DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu
 • Ne jetojmë 24 orë me Standarde

  Ne jetojmë 24 orë me Standarde

 • Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

  Kudo ku shkel mund të gjesh një standard

 • Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

  Sistemet e manaxhimit të riskut dhe inxhinieria e softuerave

 • Mirësevini

  MirëseviniTë Reja dhe Aktivitete

Rritja e besimit tek rezultatet e testeve laboratorike të ushqimeve

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 63005-1:2017 “Regjistrimi i të dhënave video të ngjarjes në rast aksidentesh të automjeteve rrugore - Pjesa 1: Kërkesa bazë”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13422:2019 “Sinjalistika rrugore vertikale – Paisje portative paralajmëruese dhe kufizues të lëvizëshme - Sinjalizues trafiku rrugor të lëvizshëm - Konet dhe cilindrat”

më tepër

DPS ka publikuar një artikull të Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO), rreth 'Sistemeve të menaxhimit të marrëdhënieve të biznesit bashkëpunues'.

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 10477:2020 “Stomatologji - Materiale me bazë polimere për përgatitjen e kurorës dhe urës së dhëmbëve (ISO 10477:2020)”

më tepër

DPS ka publikuar standardin SSH EN ISO 22367:2020 “Laboratorët mjekësorë - Zbatimi i menaxhimit të rrezikut në laboratorët mjekësorë (ISO 22367:2020)”

më tepër

Draft Standardet Shqiptare për mendim publik

Qëllimi i mendimit publik është t'u sigurojë të gjitha palëve të interesuara mundësinë e barabartë për të paraqitur komente dhe vërejtje mbi draftet e standardeve. Kohëzgjatja e periudhës së mendimit publik është 90 ditë duke llogaritur nga data e publikimit të projekt standardit ose, kur e kërkojnë arsye sigurie, shëndeti dhe mjedisi, mund të jetë më e shkurtër, por jo më pak se 30 ditë. Teksti i plotë i projekt standardeve, mund të blihet ose lexohet në Bibliotekën e Standardeve të DPS, dhe informacionet e përgjithshme për secilin draft standard (titulli, lënda dhe qëllimi, etj.) Janë në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju mund t'i dërgoni komentet dhe vërejtjet tuaja mbi draft standardin shqiptar që është me interes për ju tek sekretari i TK.

Zbatim i zgjeruar i rezultateve të provës për qëndrueshmërinë e vetëmbylljes për grupet e dyerve dhe dritareve të hapëshme - Pjesa 4: Qëndrueshmëria e vetëmbylljes të dyerve dhe dritave të hapëshme me varëse dhe të rrotullueshme dhe/ose kundra tymit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 114 më tepër

Makinat e gomës dhe të materialeve plastike - Kalandrat - Kërkesat e sigurisë

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 114 më tepër

Ergonomika - Kërkesat dhe disponueshmëria e të dhënave antropometrike dhe të forcës të fëmijëve në Evropë

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 114 më tepër

Siguri e makinerisë - Lidhja me ISO 12100 - Pjesa 1: Si ISO 12100 lidhet me standardet e tipit B dhe tipit C (ISO/TR 22100-1:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 114 më tepër

Të dhëna ergonomike për përdorim në zbatimin e ISO/IEC Udhëzues 71:2014 (ISO/TR 22411:2021)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 114 më tepër

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Transport inteligjent për tranzit të shpejtë brenda dhe ndërmjet zonave të qyteteve të mëdha dhe zonave përreth tyre

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Udhëzim për transportin inteligjent për kursimin e energjisë në shërbimet e transportit

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 9 më tepër

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 4 më tepër

Pajisjet e Terminalit (TE); Protokollet shtresa e ulët e Videotekstit i bazuar në sintaksë që përdorin aksesin e modelit të paketave mbi Rrjetin e Komutuar të Telefonisë Publike (PSTN)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

DPS/KT 10 më tepër