DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
01. 27.10.2021 Kërkesë mbi realizimin e P/akteve të planifikuara në PKIE 2021-23 në nivel kapitulli 03.11.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin mbi realizimin e P/akteve të planifikuara në PKIE 2021-23 në nivel kapitulli Me shkresë zyrtare Nuk ka
02. 26.10.2021 Kërkesë për informacion 01.11.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
03. 19.10.2021 Kërkesë për informacion 21.10.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
04. 12.10.2021 Kërkesë mbi dërgimin e informacionit për ecurinë e zbatimit të vendimeve dhe rekomandimeve të dhëna nga Institucionet e pavarura 18.10.2021 Në lidhje me kërkesën e palës së interesuar DPS vë në dispozicion informacionin mbi ecurinë e zbatimit të vendimeve dhe rekomandimeve të dhëna nga institucione të pavarura Me shkresë zyrtare Nuk ka
05. 08.10.2021 Kërkesë për informacion 12.10.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
06. 16.09.2021 Kërkesë për informacion standarde 29.09.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që nevojiten nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
07. 31.08.2021 Kërkesë për informacion mbi bashkëpunimin ekonomik e tregtar mbi Austrinë 02.09.2021 Në lidhje me kërkesën e palës së interesuar DPS mundëson informacion për bashkëpunimin ekonomik e tregtar me Austrinë Me shkresë zyrtare Nuk ka
08. 06.08.2021 Kërkesë për informacion 11.08.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS mundëson informacionin e kërkuar nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
09. 23.07.2021 Kërkesë për informacion 02.08.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS mundëson infromacionin e kërkuar nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
10. 15.07.2021 Kërkesë për informacion 30.07.2021 Kërkesë për informacion në kuadër të përgatitjes së "Roadmap-it" për lëvizjen e lirë të mallrave (Kapitulli 1 i acquis së BE-së) Në lidhje me kërkesën e palës së interesuar DPS mundëson informacionin në kuadër të përgatitjes së "Roadmap-it" për lëvizjen e lirë të mallrave Me shkresë zyrtare Nuk ka
11. 26.05.2021 Kërkesë lidhur me vendosjen në dizpozicion të standardeve shtetërore të shërbimeve postare 27.05.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e standardeve shtetërore të shërbimeve postare Me shkresë zyrtare Nuk ka
12. 07.05.2021 Kërkesë për blerjen e standardeve të hidrokarbureve 10.05.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e standardeve të hidrokarbureve Me shkresë zyrtare N uk ka
13. 20.04.2021 Kërkesë për pajisjen me standarde në lidhje me objekt. prok. "Blerje artikuj ushqimorë" 22.04.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e artikujve ushqimorë sipas kërkesës suaj Me shkresë zyrtare Nuk ka
14. 23.03.2021 Kërkesë për blerje standardesh në lidhje me rishikimin e specifikimeve teknike të mallrave me objekt "Blerje tonera" 25.03.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e tonerave sipas kërkesës suaj Me shkresë zyrtare Nuk ka
15. 16.03.2021 Kërkesë për tërheqje të standardeve 26.03.2021 Kërkesë e miratuar nga institucioni Me shkresë zyrtare Nuk ka
16. 03.03.2021 Kërkesë për kompetencë dhe marrje masash 10.03.2021 Në lidhje me kërkesën e palës së interesuar, DPS ju informon se nuk ka kompetencë të ndjekë situatën dhe as të japë zgjidhje për shqetësimiin e ngritur. Për t'ju ardhur në ndihmë DPS ju ofron Standardet Shqiptare vullnetare për zbatim. Kushdo që është i interesuar mund të klikojë në Katalogun e Standardeve Shqiptare në faqen tonë të internetit www.dps.gov.al në linkun http://dps.gov.al/standard/advance_search.php Me shkresë zyrtare Nuk ka
17. 15.02.2021 Kërkesë për miratim në lidhje me Eurokodet Strukturore (EN), të transpozuara në SSH EN, si dhe futjen e tyre në përdorim për projektimin e veprave të ndërtimit 19.02.2021 Nisur nga kërkesa e palës së interesuar, DPS miraton 22 anekset kombëtare të Eurokodeve, sipas listës së vënë në dispozicion, nëpërmjet hartimit të faqes së parë në gjuhën shqipe, të përshtatura nga Komiteti Teknik Nr. 250 "Eurokodet Strukturore" Me shkresë zyrtare Nuk ka
18. 11.02.2021 Kërkesë për standarde në lidhje me objektin e prokurimit "Blerje artikujsh ushqimorë". 19.02.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e artikujve ushqimorë sipas kërkesës suaj Me shkresë zyrtare Nuk ka
19. 04.02.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me standardin shtetëror për artikullin JET A1. 05.02.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin për standardin e kërkuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
20. 25.01.2021 Kërkesë për blerje standardesh 27.01.2021 DPS ju vë në dispozicion numrin e faqeve, çmimin dhe standardet e kërkuara nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
21. 20.01.2021 Kërkesë për standarde në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt "Blerje karburanti, përveç vajgurit Jet A1". 26.01.2021 Në lidhje me kërkesën e parashtruar DPS ju informon lidhur me numrin e faqeve dhe çmimin për secilin nga standardet në interesin tuaj, të cilat DPS disponon Me shkresë zyrtare Nuk ka
22. 12.01.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me standardin për lëndë djegëse gazoil 13.01.2021 DPS ju vë në dispozicion standardin SSH EN 590:2013+A1:2017 "Lëndë djegëse e lëngët për automjete - Gazoil (Diesel) - Kërkesat dhe metodat e provës" Me shkresë zyrtare Nuk ka