DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
01. 14.11.2023 Kërkesë për blerje materiale pastrimi - - Nuk ka
02. 14.11.2023 Kërkesë për blerje materiale kancelarie - - Nuk ka
03. 13.11.2023 Kërkesë për rialokim fondi i investimeve për vitin 2023 14.11.2023 Nga MFE Me shkresë zyrtare Nuk ka
04. 10.11.2023 Kërkesë nga ISHTI 13.11.2023 Nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
05. 30.10.2023 Kërkesë për ngritjen e Komisionit të Ristrukturimit 15.11.2023 Nga DAP & MFE Me shkresë zyrtare Nuk ka
06. 26.10.2023 Kërkesë për standarde nga ISHTI 30.10.2023 Nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
07. 17.10.2023 Projekt propozim për bashkëpunim nga Zyra Çeke për Standarde, Metrologji dhe Testime UNMZ 18.10.2023 Nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
08. 22.09.2023 Kërkesë mbi rregullimet e nevojshme dhe procedurat e marrjes në dorëzim të dok. arkivave të përpunuar nga Institucioni 25.09.2023 Nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Me shkresë zyrtare Nuk ka
09. 15.09.2023 Kërkesë për rialokim fondi në planin e fondeve buxhetore koherente 18.09.2023 Nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA) Me shkresë zyrtare Nuk ka
10. 29.08.2023 Kërkesë për dorëzim dokumentacioni me Rëndësi Historike Kombëtare 06.09.2023 Nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Me shkresë zyrtare Nuk ka
11. 04.08.2023 Kërkesë nga MFE për mendim për draft raportin e qeverisë për rishikimin e politikave tregtare në kuadër të OBT-së për periudhën 2016 - 2023 07.08.2023 Nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
12. 02.08.2023 Kërkesë për info nga “Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit” mbi aplikueshmërinë në tregun Shqiptar ISO/TS 15311-1/20129 për "Standardin për teknologjinë grafike - kërkesat e cilësisë së printimit për materialet e shtypura-metodat e matjes dhe skema e raportimit" Shkresa me Nr. prot. 222 Përgjigje nuk ka Nuk ka Nuk ka
13. 01.08.2023 Kërkesë për ndryshimin e passwordit për llogarinë/përdoruesin "Administrator i Sistemit" 07.08.2023 Nga APP Me shkresë zyrtare Nuk ka
14. 24.07.2023 Kërkesë për bashkëpunim Shkresa me Nr. prot. 211 Nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parasë Me shkresë zyrtare Nuk ka
15. 20.07.2023 Kërkesë për standardet e hidrokarbureve Shkresa me Nr. prot. 202/1 24 Korrik 2023 nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
16. 21.06.2023 Kërkesë për informacion gjatë shqyrtimit të ankesave ardhur nga Komisioni i Prokurimit Publik Shkresa me Nr. prot. 1141/4, datë 21.06.2023 26 Qershor 2023 me shkresën me Nr. 178/1 prot Me shkresë zyrtare Nuk ka
17. 23.05.2023 Kërkesë për informacion gjatë shqyrtimit të ankesave ardhur nga Komisioni i Prokurimit Publik Shkresa me Nr. prot. 831/9, datë 23.05.2023 29 Maj 2023 me shkresën me Nr. 145/1 prot Me shkresë zyrtare Nuk ka
18. 24.04.2023 Kërkesë për informacion mbi standardet e kërkuara për objektin e prokurimit "Blerje artikujsh ushqimorë", të Agjencisë Shtetërore të Prokurimeve të Përqendruara Shkresa me Nr. prot. 110/1, datë 20.04.2023 Është dhënë pergjigja nga DPS më datë 27.04.2023 Me shkresë zyrtare Nuk ka
19. 14.04.2023 Kërkesë për informacion 18.04.2023 Mbi standardet e kërkuara në një procedurë prokurimi të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave Është dhënë pergjigja nga DPS në datë 18 Prill 2023 Nuk ka
20. 15.03.2023 Kërkesë për specifikime teksnike të karburanteve Shkresa me Nr. prot. 75, datë 17.03.2023 Është dhënë pergjigja nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
21. 08.03.2023 Kërkesë për informacion "Bazat e të dhënave" Shkresa me Nr. prot. 75, datë 17.03.2023 Është dhënë pergjigja nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
22. 22.02.2023 Kërkesë për standardet në lidhje me objektin e prok. "Blerje karburanti, me përjashtim të vajgurit Jet A1 dhe karburantit që prokurohet nga fermerët" Shkresa me Nr. prot. 62, datë 27.02.2023 Është dhënë pergjigja nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
23. 01.02.2023 Kërkesë për standardet e miratuara për vajrat lubrifikantë dhe nënproduktet e tjera Shkresa me Nr. prot. 29, datë 13.02.2023 Është dhënë pergjigja nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
24. 18.01.2023 Kërkesë për standardet e hidrokarbureve Shkresa me Nr. protokolli 21, datë 26.01.2023 Është dhënë pergjigja nga DPS Me shkresë zyrtare Nuk ka
25. 1 Tetor - 31 Dhjetor 2022 Nuk ka Nuk ka
26. 30 Qershor - 30 Shtator 2022 Nuk ka Nuk ka
27. 21 Dhjetor 2022 Kërkesë për Informacion
28. 07.06.2022 Kërkesë për Informacion Lutemi gjeni organigramen e DPS ne linkun: https://dps.gov.al/sq/download/page-section/document/186 Nuk ka
29. 24.03.2022 Shkolla Koreografike - Kërkesë për pajisje të nevojshme 24.03.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar sipas kërkesës së palës së interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
30. 24.03.2022 MFE - Kërkesë për informacion 24.03.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar sipas kërkesës së palës së interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
31. 23.03.2022 ISHTI - Kërkesë për informacion 24.03.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar sipas kërkesës së palës së interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
32. 08.02.2022 Illyrian Guard - Kërkesë për informacion mbi listën e anëtarëve të komisioneve teknike 10.02.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar sipas kërkesës së palës së interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
33. 04.02.2022 ISSH - Kërkesë për Informacion 08.03.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar sipas kërkesës së palës së interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
34. 01.02.2022 Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit - Për blerjen e standardeve shqiptare 03.02.2022 DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar për standardet shqiptare, specifikisht për standardin SSH ISO 7301:2011 Me shkresë zyrtare Nuk ka
35. 26.01.2022 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë - Për kompetencë 03.02.2022 DPS vë në dispozicion përgjigjen sipas kërkesës së të interesuarit Me shkresë zyrtare Nuk ka
36. 11.01.2022 Kërkesë informacioni për pikat e kontaktit të DPS në organizmat Evropiane dhe Ndërkombëtare 13.01.2022 DPS ka vënë në dispozicion pikat e kontaktit në organizmat Evropiane dhe Ndërkombëtare të Standardizimit Me shkresë zyrtare Nuk ka