DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 Tetor - 31 Dhjetor 2022 Nuk ka Nuk ka
30 qershor - 30 shtator 2022 Nuk ka Nuk ka
Nr. rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
04. 21.12.2021 Z.Znj. qytetar qytetar Përshëndetje, Lutem, mund të më dergoni në format elektronik strukturën organizative të institucionit tuaj. Ju faleminderit! 07.06.2022 Kthim përgjigje Per arsye te punes se kryer ne faqen e internetit te Drejtorise se Pergjithshme te Standardizimit (DPS), po ju kontaktojme sot. Ne ju falenderojme per kerkesen dhe lutem gjeni organigramen e DPS ne linkun: https://dps.gov.al/sq/dps-structure_p82.html. Nuk ka
03. 10.02.2022 Illyrian Guard sha-Kërkesë për informacion mbi listën e anëtarëve të komisioneve teknike 10.02.2022 Kthim përgjigje Kthim përgjigje, derguar lista emerore e Komiteteve Teknike te DPS per lekure-kepuce, tekstil dhe prodhime tekstili dhe plastike Nuk ka
02. 01.02.2022 Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit-Për blerjen e standardeve shqiptare 03.02.2022 Për blerjen e standardeve shqiptare, derguar informacion mbi st.SSH ISO 7301:2011, sic kerkohej ne shkresen e Drejtorise se Përgjithshme te Rezervave Materiale të Shtetit Me shkresë zyrtare Nuk ka
01. 26.01.2022 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë- Për kompetencë 03.02.2022 Kthim pergjigje, miratimi i Anekseve Kombetare te Eurokodeve te Ndertimit Me shkresë zyrtare Nuk ka
01. 07.12.2021 Av.Julian Mërtiri, Fatmir Braka, Partners & Associates-Kërkesë për informacion 09.12.2021 Kthim përgjigje, derguar informacioni mbi st.SA 8000:2014 Me shkresë zyrtare Nuk ka
02. 07.12.2021 Illyrian Guard sha-Kërkesë për specifikime teknike të karburantit 07.12.2021 Derguar Fatura tatimore Nr.87, datë 07.12.2021, sic kerkohej ne shkrese Me shkresë zyrtare Nuk ka
03. 01.12.2021 Enti Kombëtar I Banesave-Kërkesë 02.12.2021 Derguar përgjigje lidhur me Dir.2014/33/EU dhe listen me st.e harmonizuara Me shkresë zyrtare Nuk ka
04. 24.11.2021 Ministria e Financave dhe Ekonomisë-Kërkesë për informacion 01.12.2021 Në përgjigje të kërkesës për informacion lidhur me plotesimin e pyetsorit per platformen elektronike Me shkresë zyrtare Nuk ka
05. 29.10.2021 Ministria e Financave dhe Ekonomisë-Kërkesë për informacion 01.11.2021 Dërgim informacioni Me shkresë zyrtare Nuk ka
06. 27.10.2021 Kërkesë mbi realizimin e P/akteve të planifikuara në PKIE 2021-23 në nivel kapitulli 03.11.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin mbi realizimin e P/akteve të planifikuara në PKIE 2021-23 në nivel kapitulli Me shkresë zyrtare Nuk ka
07. 26.10.2021 Kërkesë për informacion 01.11.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
08. 19.10.2021 Kërkesë për informacion 21.10.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
09. 12.10.2021 Kërkesë mbi dërgimin e informacionit për ecurinë e zbatimit të vendimeve dhe rekomandimeve të dhëna nga Institucionet e pavarura 18.10.2021 Në lidhje me kërkesën e palës së interesuar DPS vë në dispozicion informacionin mbi ecurinë e zbatimit të vendimeve dhe rekomandimeve të dhëna nga institucione të pavarura Me shkresë zyrtare Nuk ka
10. 08.10.2021 Kërkesë për informacion 12.10.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin e kërkuar nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
11. 16.09.2021 Kërkesë për informacion standarde 29.09.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që nevojiten nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
12. 31.08.2021 Kërkesë për informacion mbi bashkëpunimin ekonomik e tregtar mbi Austrinë 02.09.2021 Në lidhje me kërkesën e palës së interesuar DPS mundëson informacion për bashkëpunimin ekonomik e tregtar me Austrinë Me shkresë zyrtare Nuk ka
13. 06.08.2021 Kërkesë për informacion 11.08.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS mundëson informacionin e kërkuar nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
14. 23.07.2021 Kërkesë për informacion 02.08.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS mundëson infromacionin e kërkuar nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
15. 15.07.2021 Kërkesë për informacion 30.07.2021 Kërkesë për informacion në kuadër të përgatitjes së "Roadmap-it" për lëvizjen e lirë të mallrave (Kapitulli 1 i acquis së BE-së) Në lidhje me kërkesën e palës së interesuar DPS mundëson informacionin në kuadër të përgatitjes së "Roadmap-it" për lëvizjen e lirë të mallrave Me shkresë zyrtare Nuk ka
16. 26.05.2021 Kërkesë lidhur me vendosjen në dizpozicion të standardeve shtetërore të shërbimeve postare 27.05.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e standardeve shtetërore të shërbimeve postare Me shkresë zyrtare Nuk ka
17. 07.05.2021 Kërkesë për blerjen e standardeve të hidrokarbureve 10.05.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e standardeve të hidrokarbureve Me shkresë zyrtare N uk ka
18. 20.04.2021 Kërkesë për pajisjen me standarde në lidhje me objekt. prok. "Blerje artikuj ushqimorë" 22.04.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e artikujve ushqimorë sipas kërkesës suaj Me shkresë zyrtare Nuk ka
19. 23.03.2021 Kërkesë për blerje standardesh në lidhje me rishikimin e specifikimeve teknike të mallrave me objekt "Blerje tonera" 25.03.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e tonerave sipas kërkesës suaj Me shkresë zyrtare Nuk ka
20. 16.03.2021 Kërkesë për tërheqje të standardeve 26.03.2021 Kërkesë e miratuar nga institucioni Me shkresë zyrtare Nuk ka
21. 03.03.2021 Kërkesë për kompetencë dhe marrje masash 10.03.2021 Në lidhje me kërkesën e palës së interesuar, DPS ju informon se nuk ka kompetencë të ndjekë situatën dhe as të japë zgjidhje për shqetësimiin e ngritur. Për t'ju ardhur në ndihmë DPS ju ofron Standardet Shqiptare vullnetare për zbatim. Kushdo që është i interesuar mund të klikojë në Katalogun e Standardeve Shqiptare në faqen tonë të internetit www.dps.gov.al në linkun http://dps.gov.al/standard/advance_search.php Me shkresë zyrtare Nuk ka
22. 15.02.2021 Kërkesë për miratim në lidhje me Eurokodet Strukturore (EN), të transpozuara në SSH EN, si dhe futjen e tyre në përdorim për projektimin e veprave të ndërtimit 19.02.2021 Nisur nga kërkesa e palës së interesuar, DPS miraton 22 anekset kombëtare të Eurokodeve, sipas listës së vënë në dispozicion, nëpërmjet hartimit të faqes së parë në gjuhën shqipe, të përshtatura nga Komiteti Teknik Nr. 250 "Eurokodet Strukturore" Me shkresë zyrtare Nuk ka
23. 11.02.2021 Kërkesë për standarde në lidhje me objektin e prokurimit "Blerje artikujsh ushqimorë". 19.02.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e artikujve ushqimorë sipas kërkesës suaj Me shkresë zyrtare Nuk ka
24. 04.02.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me standardin shtetëror për artikullin JET A1. 05.02.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin për standardin e kërkuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
25. 25.01.2021 Kërkesë për blerje standardesh 27.01.2021 DPS ju vë në dispozicion numrin e faqeve, çmimin dhe standardet e kërkuara nga pala e interesuar Me shkresë zyrtare Nuk ka
26. 20.01.2021 Kërkesë për standarde në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt "Blerje karburanti, përveç vajgurit Jet A1". 26.01.2021 Në lidhje me kërkesën e parashtruar DPS ju informon lidhur me numrin e faqeve dhe çmimin për secilin nga standardet në interesin tuaj, të cilat DPS disponon Me shkresë zyrtare Nuk ka
27. 12.01.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me standardin për lëndë djegëse gazoil 13.01.2021 DPS ju vë në dispozicion standardin SSH EN 590:2013+A1:2017 "Lëndë djegëse e lëngët për automjete - Gazoil (Diesel) - Kërkesat dhe metodat e provës" Me shkresë zyrtare Nuk ka