DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Organizimi i aktiviteteve të standardizimit

Rregullat e Punës dhe procedurat për Aktivitetet Kombëtare të Standardizimit janë hartuar në përputhje me parimet dhe rregullat e organizatave ndërkombëtare të standardizimit ISO dhe IEC, organizatat evropiane të standardizimit CEN & CENELEC dhe ETSI dhe Kodin e Praktikës së Mirë të OBT-së për Përgatitjen, Miratimin dhe Zbatimin e Standardeve.

Rregullat dhe procedurat e punës për Aktivitetet Kombëtare të Standardizimit janë të destinuara për të gjithë pjesëmarrësit në procesin e standardizimit: Kryetari i Bordit Teknik DPS (DPS / BT), kryetari, sekretari dhe anëtarët, Komitetet Teknike të DPS (DPS / TC) dhe kryetarët e organizmave të tjerë teknikë, sekretarët, anëtarët dhe ekspertët, si dhe për stafin e DPS.

Organet e DPS, të cilat zbatojnë punën teknike për aktivitetet e standardizimit kombëtar, janë Bordi Teknik i DPS (DPS / BT), Komitetet Teknike të DPS (DPS / TC) / Projekt Komitetet e DPS (DPS / PC), Grupet e Përhershme të Punës së DPS (DPS / TC / PWG) ) dhe Grupet Teknike të Punës së DPS (DPS / TWG).

Rregullat e punës për veprimtaritë Kombëtare të Standardizimit Janë: Pjesa I - Parimet e Përgjithshme; Pjesa II - Organizimi i Aktiviteteve të Standardizimit; Pjesa III - Struktura, përmbajtja dhe Hartimi i Standardeve Shqiptare.

Këto rregulla dhe procedura të punës për veprimtaritë kombëtare të standardizimit janë hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) në zbatim të Ligjit Nr. 9870, datë 04.02.2008 "Për Standardizimin", të ndryshuar.

No information found