DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Directive

EU directive list

Kërko mes fjalëve kyçe

Search by stage

Search by type

1223/2009

Komunikata e Komisionit në kuadër të zbatimit të Rregullores (EC) Nr 1223/2009 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 30 nëntorit 2009 mbi produktet kozmetike


1907/2006

Rregullorja e KE/1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 18 Dhjetor 2006 lidhur me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve (REACH), e cila krijon Agjencinë Evropiane të Kimikateve, dhe që ndryshon Direktivën e KE/1999/45 dhe shfuqizon Direktivën e Këshillit KEE/76/769 dhe Direktivat e Komisionit KEE/91/155, KEE/93/67, KE/93/105 dhe KE/2000/21.


2000/14/EC

Emmetimi i zhurmës në mjedis nga pajisjet që përdoren jashtë


2000/60/EC

Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 23 tetor 2000 që krijon një sistem për veprimin e Komunitetit në fushën e politikës së ujit (zëvendësues Reference Direktiva 01/991 - Pozicion i Përbashkët mbi WFD)


2000/76/EC

Direktiva 2000/76/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të datës 4 dhjetor 2000 mbi djegien e mbeturinave


2001/80/EC

Direktiva 2001/80/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 23 tetor 2001 mbi kufizimin e emetimeve të ndotësve të caktuar në ajër nga impiantet e mëdha të djegies


2001/95/EC

Siguria e përgjithshme e produktit


2003/2003

provë


2004/52/EC

Ndërveprimi i sistemeve elektronike të taksës rrugore në Komunitet


2004/54/EC

Direktiva 2004/52/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 29 prillit 2004 mbi ndërveprimin e sistemeve elektronike të taksës rrugore në Komunitet (Tekst me EEA)


2006/21/EC


2006/42/EC

Direktiva 2006/42/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 17 majit 2006 për makinerinë, dhe amendimi i Direktivës 95/16/EC (rinovim)


2008/50/EC


2008/68/EC

Directve 2008/68/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 24 shtator 2008 e transportit të brendëshëm të mallrave të rrezikshme


2009/125/EC

Direktiva 2009/125/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 6 korrik 2005 që krijon një sistem për vendosjen e kërkesave të projektimit ekologjik për produktet që përdorin energji dhe Direktiva e Këshillit 92/42/EEC e amenduar dhe Direktivat 96/57/EC dhe 2000/55/EC të Parlamentit Europian dhe Këshillit


2009/128/EC

Direktiva 2009/128/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 21 tetor 2009 që krijon një sistem për veprimin e Komunitetit për të arritur shfrytëzimin e qëndrueshëm të pesticideve


2009/48/EC

DIREKTIVA 2009/48/EC E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 18 qershor 2009 mbi sigurinë e lodrave


2010/30/EU

DIREKTIVA 2010/30/EU E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 19 maj 2010 në tregues sipas etiketimit dhe informacionit të produktit standard të konsumit të energjisë dhe të burimeve të tjera me energji të lidhur me produktet(e rinovueshme)