DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Directive

EU directive list

Kërko mes fjalëve kyçe

Search by stage

Search by type

2010/31/EU


2010/35


2010/40/EU

Direktiva 2010/40/EU e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të datës 7 korrik 2010 në kuadrin e vendosjes së sistemeve të transportit Inteligjente në fushën e transportit rrugor dhe përballjes me mënyrat e tjera të Tekst transportit me EEA


2011/65/EU

Kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike (rimodelim)


2012/19/EU


2013/29/EU

Direktiva 2013/29/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 12 qershor 2013 për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me vendosjen në treg të artikujve piroteknikë (e ndryshuar)


2013/53/EU

Direktiva e BE 2013/53 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 20 Nëntor 2013 mbi varkat artizanale për shlodhje dhe mjetet ujore personale dhe shfuqizimin e Direktivës së KE/94/25


2014/28/EU

Direktiva 2014/28/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 Shkurtit 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me vendosjen në treg dhe mbikëqyrjen e eksplozivëve për përdorim civil.


2014/29/EU


2014/30/EU

Direktiva e BE 2014/30 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 Shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike (riformulim)


2014/31/EU


2014/32/EU


2014/33/EU

Direktiva e BE 2014/33 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 26 Shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorët (riformulim)


2014/34/EU

Direktiva e BE 2014/34 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 26 Shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese (riformulim)


2014/35/EU

Direktiva e BE 2014/35 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 26 Shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me vënien në dispozicion të tregut të pajisjeve elektrike të destinuara për përdorim brenda disa kufijve të caktuar të tensionit


2014/53/EU

Direktiva e BE 2014/53 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 16 Prill 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me vënien në dispozicion të tregut të pajisjeve të radios dhe shfuqizimin e Direktivës së KE/1999/5


2014/55/EU


2014/68/EU