DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Directive

EU directive list

Kërko mes fjalëve kyçe

Search by stage

Search by type

2014/94/EU


2016/424/EU


2016/425


2016/426/EU


2016/797/EU


2017/745


2017/746


244/2009


245/2009


305/2011

Rregullorja (BE) Nr. 305/2011 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 9 Mars 2011 që parashtron kushtet e harmonizuara për tregtimin e produkteve të ndërtimit dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit KEE/89/106


765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93


882/2004


90/385/EEC

Pajisjet mjekësore aktive transplatuese


910/2014


92/42/EEC

Kërkesa eficence për bolierë të rinj që ndizen me lëndë djegëse të lëngëshme ose gazi


93/42/EEC

Pajisje Mjekësore


94/62/EC

Paketimi dhe mbetjet e paketimit


96/57/EC

Kërkesa të efiçencës së energjisë për frigoriferë elektrikë, ngrirësa elektrikë dhe kombinime të tyre për përdorim shtëpiak