DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Politikat e Cilësisë

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është e angazhuar për të kënaqur vazhdimisht dhe në mënyrë të qëndrueshme nevojat dhe pritshmërinë e klientëve të saj duke kryer shërbime në kohë dhe me cilësi. Në këtë kuadër, drejtuesit e saj kanë përcaktuar politikën e cilësisë, e cila i komunikohet stafit të DPS përmes veprimeve të mëposhtme:

• Takimit vjetor me të gjithë stafin për ilustrimin e Politikës së Cilësisë;

• Ekspozimin e politikës së DPS në vend të dukshëm brenda ambjenteve të saj.

Politika e Cilësisë rishikohet çdo vit, në kuadër edhe të rishikimeve të aktiviteteve të Sistemit të Manaxhimit të Cilësisë, por kryesisht për të saktësuar përputhshmërinë e saj me zhvillimet dhe objektivat strategjike të DPS.

Politikat e Cilësisë së DPS janë të orientuara drejt:


DPS mbështet përpjekjet kombëtare për zhvillimin ekonomik të vendit, duke siguruar shërbime eficiente, të qëndrueshme dhe të paanshme në:

SHPEJTËSI, CILËSI, KOMPETENCË, INTEGRITET dhe TRANSPARENCË janë parimet bazë të punës sonë gjatë kryerjes së shërbimit për klientët tanë.

Data: 15/12/2021