DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Registry of requests and responses

Nr. rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
01. 03.03.2021 Kërkesë për kompetencë dhe marrje masash 10.03.2021 Në lidhje me kërkesën e palës së interesuar, DPS ju informon se nuk ka kompetencë të ndjekë situatën dhe as të japë zgjidhje për shqetësimiin e ngritur. Për t'ju ardhur në ndihmë DPS ju ofron Standardet Shqiptare vullnetare për zbatim. Kushdo që është i interesuar mund të klikojë në Katalogun e Standardeve Shqiptare në faqen tonë të internetit www.dps.gov.al në linkun http://dps.gov.al/standard/advance_search.php. Me shkresë zyrtare Nuk ka
02. 15.02.2021 Kërkesë për miratim në lidhje me Eurokodet Strukturore (EN), të transpozuara në SSH EN, si dhe futjen e tyre në përdorim për projektimin e veprave të ndërtimit 19.02.2021 Nisur nga kërkesa e palës së interesuar, DPS miraton 22 anekset kombëtare të Eurokodeve, sipas listës së vënë në dispozicion, nëpërmjet hartimit të faqes së parë në gjuhën shqipe, të përshtatura nga Komiteti Teknik Nr. 250 "Eurokodet Strukturore" Me shkresë zyrtare Nuk ka
03. 11.02.2021 Kërkesë për standarde në lidhje me objektin e prokurimit "Blerje artikujsh ushqimorë". 19.02.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion listën e standardeve që ju nevojiten për blerjen e artikujve ushqimorë sipas kërkesës suaj. Me shkresë zyrtare Nuk ka
04. 04.02.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me standardin shtetëror për artikullin JET A1. 05.02.2021 Në lidhje me kërkesën e të interesuarit DPS vë në dispozicion informacionin për standardin e kërkuar. Me shkresë zyrtare Nuk ka
05. 25.01.2021 Kërkesë për blerje standardesh 27.01.2021 DPS ju vë në dispozicion numrin e faqeve, çmimin dhe standardet e kërkuara nga pala e interesuar. Me shkresë zyrtare Nuk ka
06. 20.01.2021 Kërkesë për standarde në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt "Blerje karburanti, përveç vajgurit Jet A1". 26.01.2021 Në lidhje me kërkesën e parashtruar DPS ju informon lidhur me numrin e faqeve dhe çmimin për secilin nga standardet në interesin tuaj, të cilat DPS disponon Me shkresë zyrtare Nuk ka
07. 12.01.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me standardin për lëndë djegëse gazoil 13.01.2021 DPS ju vë në dispozicion standardin SSH EN 590:2013+A1:2017 "Lëndë djegëse e lëngët për automjete - Gazoil (Diesel) - Kërkesat dhe metodat e provës". Me shkresë zyrtare Nuk ka