DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Kujdesi ndaj klientit

Raport – mbi Pyetsorin e Klientit

SHPEJTËSI, CILËSI, KOMPETENCË, INTEGRITET dhe TRANSPARENCË janë parimet bazë të punë sonë gjatë kryerjes së shërbimit për klientët tanë.

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) e ka orientuar punën e saj drejt plotësimit sa më mirë të kërkesave të klientëve tanë të nderuar me qëllim rritjen e shkallës së kënaqjes së tyre duke punuar veçanërisht në drejtim të:

DPS ka analizuar pyetësorin e vënë në dispozicion të klientit. Përmes përgjigjeve dhe komenteve kemi vlerësuar nivelin e kënaqjes së klientit dhe kemi nxjerrë detyrat për të bërë ndryshimet e duhura në procedurat e punës.

Vlerësime mbi përgjigjet e dhëna:

1. Klienët janë të kënaqur në lidhje me shërbimet që ofron DPS.

2. Në përgjithësi shkalla e bashkëpunimit me DPS ka qënë e kënaqshme.

3. Mesatarisht puna e DPS ka qënë në një nivel të lartë bashkëpunimi me klientët për standardet e kërkuara.

4. Shpejtësia e kryerjes së shërbimit është mjaft e lartë.

5. Gadishmëria e punonjësve është në nivele të kënaqshme.

6. Klientët ndihen mjaft të kënaqur rreth kompetencës së punonjësve në lidhje me kërkesat që klientët kanë.

7. Klientët kanë ngelur mjat të kënaqur nga mënyra e komunikimit dhe etika e punonjësve të DPS.

8. Cilësia e përkthimit të standardeve ka ardhur gjithmonë e në rritje.

9. Formës së paraqitjes së standardeve mund ti bëhen ndryshime të cilat do ishin më të qarta dhe të kuptueshme për klientët.

10. Një ndër kërkesat e klientëve është që shërbimet të mund të kryhen online pasi do të ishte një lehtësi për klientët.

Komente rreth punës së DPS dhe standardeve.

1. Përmbajtja e standardeve duhet të jetë në gjuhën shqipe. Ndodhin shume keqinterpretime gjatë analizimit të kërkesave të standardit.

2. Është një staf i kualifikuar.