DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Specifikime seksioni: Çelësat rrëshqitës

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Udhëzues për adresimin e kimikateve në standardet për produktet përkatëse për konsumatorin

60.60 Standard published

DPS/KT 304 më tepër

Siguria e makinerive - Rregullat për hartimin dhe paraqitjen e standardeve të sigurisë

60.60 Standard published

DPS/KT 304 më tepër

Sistemet dhe inxhinieria kompjuterike - Sistemet dhe kërkesat e cilësisë të produktit kompjuterik dhe vlerësimi (SQuaRE) - Formati i përbashkët i industrisë (CIF) për përdorshmërinë: Kuadri i përgjithshëm për informacionin e përdorshmërisë (ISO/IEC TR 25060:2010)

60.60 Standard published

DPS/KT 114 më tepër

Industria e naftës dhe gazit natyror - Formulat dhe llogaritjet për kolonat e rrethimit, tubacionet, tubat e shpimit dhe veçoritë e tubacioneve (ISO/TR 10400:2007)

60.60 Standard published

DPS/KT 19 më tepër

Njësitë teknologjike - Udhëzim mbi metodat për matjet e njësive dhe mikrotribologjisë (ISO/TR 11811:2012)

60.60 Standard published

DPS/KT 47 më tepër

Tekstile - Testimi i përbërjes - Identifikimi i fibrave (ISO/TR 11827:2012)

60.60 Standard published

DPS/KT 248 më tepër

Ergonomia - Trajtimi manual për njerëzit në sektorin e kujdesit shëndetësor (ISO / TR 12296:2012)

60.60 Standard published

DPS/KT 114 më tepër

Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyror - Besueshmëria e modelimit dhe llogaritja e sistemeve të sigurisë (ISO/TR 12489:2013)

60.60 Standard published

DPS/KT 19 më tepër

Prova pa shkatërrim - Metodat për kalibrimin absolut të transformuesve të emetimit akustik me teknikë reciproke (ISO/TR 13115:2011)

60.60 Standard published

DPS/KT 138 më tepër

Industritë e naftës dhe gazit natyror - Pajisje shpimi dhe prodhimi - Pjesa 2: Metodollogjitë, operacionet teknike dhe raporti teknik i integritetit për shpimet vertikale në thellësi (ISO/TR 13624-2:2009)

60.60 Standard published

DPS/KT 19 më tepër

Industrite e naftes dhe gazit natyror - Klasifikimi dhe vleresimi i konformitetit te produkteve, proçeseve dhe shërbimeve (ISO/TR 13881:2000

60.60 Standard published

DPS/KT 19 më tepër

Saldimi - Parametrat e trajtimit në të nxehtë të çeliqeve pas saldimit (ISO/TR 14745:2015)

60.60 Standard published

DPS/KT 133 më tepër

Cilësia e ujit - Përzgjedhja e provave për biodegradueshmërinë (ISO/TR 15462:2006)

60.60 Standard published

DPS/KT 230 më tepër

Saldimi - Udhëzues për një sistem të grupuar të materialeve metalike (ISO/TR 15608:2017)

60.60 Standard published

DPS/KT 133 më tepër

Prova e shkatërrimit në saldime në materialet metalike - Etchante për ekzaminim makroskopik dhe mikroskopik

60.60 Standard published

DPS/KT 133 më tepër

Këpucë - Substancat kritike potencailisht të pranishme në këpucë dhe komponentet e këpucëve (ISO/TR 16178:20121)

60.60 Standard published

DPS/KT 309 më tepër

Mbledhja elektronike e tarifave - Vlerësimi i pajisjeve për konformitet me ISO / TS 17575-2 - Pjesa 1: Struktura e testeve dhe qëllimet e testimit (ISO / TR 16401-1: 2018)

60.60 Standard published

DPS/KT 224 më tepër