DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH ISO 10005:2018

Menaxhim i cilësisë - Udhëzime për planet e cilësisë

Quality management - Guidelines for quality plans
20 mar 2019

General information

60.60     22 jan 2019

DPS

DPS/KT 1

Pure national standard

03.100.70  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Ky dokument jep udhëzime për krijimin, shqyrtimin, pranimin, zbatimin dhe rishikimin e planeve të cilësisë.

Ky dokument është i zbatueshëm për planet e cilësisë për çdo produkt të synuar, qoftë proces, produkt, shërbim, projekt ose kontratë, si dhe çdo lloj ose madhësi organizate.

Ky është i zbatueshëm pavarësisht nëse organizata ka një sistem menaxhimi në përputhje me ISO 9001.

Ky dokument jep udhëzime dhe nuk specifikon kërkesa.

Ai përqendrohet kryesisht në sigurimin e rezultateve dhe nuk është një udhëzues për planifikimin e zhvillimit të sistemit të menaxhimit të cilësisë.

Shënim: Për të shmangur përsëritjen e panevojshme të "procesit, produktit, shërbimit, projektit ose kontratës", ky dokument përdor termin "rast i veçantë".

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH ISO 10004:2018

Replaces
SSH ISO 10005:2018

NOW

PUBLISHED
SSH ISO 10005:2018
60.60 Standard published
22 jan 2019

REVISED BY

PUBLISHED
SSH ISO 10005:2018

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login