DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Bordi Drejtues

Bordi Drejtues i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit, është një nga organet drejtuese të këtij institucioni, misioni i të cilit është sigurimi i transparencës dhe paanshmërisë ndërmjet palëve të interesuara në procesin e vendim-marrjes së standardizimit dhe ruajtja e barazisë të secilës palë në këtë proces.

Pas një pune të gjatë përgatitore në aspektin ligjor - bazuar në VKM Nr. 433 , datë 05.05.2010 dhe Rregulloren e funksionimit dhe veprimtarisë së Bordit Drejtues të DPS-së miratuar nga Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës - më datë 09.12.2010, u bë konstituimi i këtij Bordi.

Bordi Drejtues përbëhet nga 11 anëtarë, të cilët janë përfaqësues të palëve të interesuara në procesin e standardizimit, respektivisht biznesi, qeveria, konsumatori, akademia. Ky përfaqësim është i tillë, që interesat e palëve të jenë të balancuara, ku e drejta për të propozuar, për t'u informuar dhe për të vendosur të jetë e baraspeshuar ndërmjet palëve.

Bordi Drejtues i DPS mblidhet dy herë në vit. Mbledhjet thirren dhe kryesohen nga Kryetari. Drejtori i Përgjithshëm dhe Drejtorët e Departamenteve të DPS-së, marrin pjesë në mbledhjet e Bordit Drejtues pa të drejtë vote.

Kryetar i Bordit Drejtues është zoti Edmond Sheshi, Administrator i NETRDA - Tiranë.

Anëtarët e Bordit Drejtues
Edmond SHESHI
NETRDA, Tiranë
Drejtor Ekzekutiv
Klotilda NEZIRI
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Drejtor - Drejtoria e Tregut të Brendshëm
Fatmir HOXHAJ
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Drejtor - Drejtoria e e Administrimit të Pronës Shtetërore
Arben SHKODRA
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë
Nënkryetar
Edi FERO
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
Drejtor - Drejtoria Veterinare
Elfrida SHEHU
Universiteti Politeknik i Tiranës
Zv-Rektore
Stilian HABIBI
Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë
Drejtor i Metrologjisë Shkencore dhe Industriale
Agim BUFI
Konfindustria Shqiptare
Armond HALEBI
Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
Drejtor i Përgjithshëm
Nelsi GEGA
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë – MIE
Hajredin Toca
Shoqata e Konsumatorit Shqiptar
Administrator