DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 12331:2015

Makineri për përpunimin e ushqimit - Makinat për grirjen e mishit - Kërkesat e sigurisë dhe higjienës

Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements
30 mar 2016

General information

60.60     24 shk 2016

DPS

DPS/KT 114

European Norm

67.260  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

1.1 Ky Standard Evropian percakton kërkesat për projektimin dhe prodhimin e makinave për grirjen e mishit (shih Shifrat 1a dhe 1b) qe përdoren në një pozicion të palëvizshëm. Makinat e mbuluara nga ky Standard Evropian janë përdorur për reduktimin e madhësisë së mishit të freskët ose të ngrire, produkteve te mishit dhe peshkut (në tekstin e mëtejmë referuar si produkt) duke i prerë në një komplet të mjeteve të prerjes. Makinat grirese për përdorime shtepiak nuk janë të përfshira në këtë standard evropian. Grireset mbushese janë të mbuluara nga EN 12463 "makineri të përpunimit të ushqimit - Makineri për përpunimin e ushqimit – Makinat mbushëse dhe makinat ndihmëse – Kërkesat e sigurisë dhe higjenës ". Ky Standard Evropian vlen vetëm për makinat që janë prodhuar pas datës së lëshimit të këtij Standardi Evropian. Makinat grirese në lidhje me përdorimin e një drejtuesi me kembe nuk janë të mbuluara nga ky Standard Evropian. Ky Standart Evropian përfshin: - Makina grirese të përdorura në dyqane dhe dhomat e përgatitore; - Makina grirese përdorur në kuzhinat ku përgatiten salcice; - Makina grirese përdorur në industri; - pajisje. Shkalla në të cilën rreziqet janë të mbuluara, është treguar në këtë standard evropian. Për rreziqe të tjera të cilat nuk janë të mbuluara nga ky Standard Evropian, makineritë duhet të jenë në përputhje me EN ISO 12100: 2010 ku është i aplikueshem. Ky Standard Evropian nuk merret me kërkesat specifike për kontrollin e makinave grirese me ndezje me kembe. 1.2 Ky Standard Evropian mbulon llojet e mëposhtme: - makinat grirese me kuti ushqimi, futes dhe shperndares ushqimi, diametër ≤ 52 mm të futesit të ushqimit (shih figurën 3); - makinat grirese me kuti ushqimi, futes ushqimi, shperndares dhe pjate kufizuese, diametër> 52 mm të futesit të ushqimit (shih figurën 4); - Makinë grirese me hinke per futjen e ushqimit me kapak, me transportues me vidhe, me 1), ose pa vidhë perzjerese në hinken e futesit te ushqimit (shih figurën 5); - Makine grirese me hinke per futjen e ushqimit me ose pa kapak, me transportues me vidhë, me), ose pa vidhë perzjerese në hinken e futesit te ushqimit, me pajisje ngarkimi (te vazhdueshme ose me ndërprerje). Makinat grirese përbëhen nga një makinë bazë, një burme derdhur me nje burme, nje kuti ushqimi, (me futes të ushqimi) ose një hinke per futje ushqimi, një transportues me vidhë (dhe nganjëherë një vidë shtesë përzierese në hinke per futje ushqimi), një komplet i mjeteve të prerjes, një dado bllokuese, një pajisje e ngarkimit, një motor drejtimi dhe - në varësi të llojit të makinës –komponentet elektrik, hidraulik dhe pneumatik. Ata gjithashtu do të kenë pajisje të ndryshme të ruajtjes si shembujt në pikën 5. Makinat grirese mund të pajisen psh me - një dore nxjerrese, - një shtypës apo heqës, - një kapak mbrojtës mbi prizën e shkarkimit, - një kapak mbi gryken e hapjes së hinkes se futesit te ushqimit, - një karroce transporti për dadon bllokuese, komplet i mjeteve të prerjes, burme dhe transportier me vidhe, - një pajisje ngaritese per dadon bllokuese komplet i mjeteve të prerjes, Burma dhe transportier me vidhe, - një pajisje ngarkimi. 1.3 Për qëllim përdorimi produkti është ushqyer me dorë ose me anë të pajisjes se ngarkimit në makinën e grirjes. Produkti është ushqyer tek burma ose me anë të një shperndaresi ose nje transportuesi me vidhë dhe madhësia reduktohet në kompletin e mjeteve te prerjes. Nuk është menduar qe makinat grirese te pastrohen me ujë nën presion. Megjithatë, duhet të parashikohet që është e vështirë për të garantuar se kjo metodë nuk do të përdoren në praktikë. Në mënyrë që të merren me këtë eventualitet, duhet të zbatohen kërkesat e 5.3.4. Ky Standard Evropian percakton rreziqe të gjitha të rëndësishme, situatat e rrezikshme dhe ngjarje të rëndësishme për makinat grirese, kur ato janë përdorur si qëllim dhe në kushte të shpërdorimit të cilat parashikohen me arsye nga prodhuesi (shih klauzolën 4). Ky Standard Evropian percakton rreziqet të cilat mund të lindin gjatë autorizimit, funksionimit, pastrimit, shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe nxjerrjes nga përdorimi i makinës.

Related directives

Directives related to this standards.

2006/42/EC

Direktiva 2006/42/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 17 majit 2006 për makinerinë, dhe amendimi i Direktivës 95/16/EC (rinovim)

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH EN 12331:2003+A2:2010

NOW

PUBLISHED
SSH EN 12331:2015
60.60 Standard published
24 shk 2016

Related project

Adopted from EN 12331:2015

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login