DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO/IEC 17020:2012

Vlerësim i konformitetit - Kërkesat për funksionimin e llojeve të ndryshme të organizmave që kryejnë inspektim (ISO/IEC 17020:2012)

Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)
29 mar 2012

General information

60.60     29 mar 2012

DPS

DPS/KT 1

European Norm

03.120.20  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

ISO/IEC 17020:2012 specifies requirements for the competence of bodies performing inspection and for the impartiality and consistency of their inspection activities.
It applies to inspection bodies of type A, B or C, as defined in ISO/IEC 17020:2012, and it applies to any stage of inspection.

Related directives

Directives related to this standards.

765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Të harmonizuara
2008/68/EC

Directve 2008/68/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 24 shtator 2008 e transportit të brendëshëm të mallrave të rrezikshme

765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Të harmonizuara
2008/68/EC

Directve 2008/68/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 24 shtator 2008 e transportit të brendëshëm të mallrave të rrezikshme

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH EN ISO/IEC 17020:2008

NOW

PUBLISHED
SSH EN ISO/IEC 17020:2012
60.60 Standard published
29 mar 2012

Related project

Adopted from EN ISO/IEC 17020:2012

Adopted from EN ISO/IEC 17020:2012

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login