DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO/IEC 17020:2008

Kriteret e përgjithshme për funksionimin e tipeve të ndryshme të organizmave që kryejnë inspektimin (ISO/IEC 17020:1998)

General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:1998)
95.99 Withdrawal of Standard   29 mar 2012

General information

95.99     29 mar 2012

DPS

DPS/KT 1

European Norm

03.120.20  

Scope

Related directives

Directives related to this standards.

2008/68/EC

Directve 2008/68/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 24 shtator 2008 e transportit të brendëshëm të mallrave të rrezikshme

765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Të harmonizuara

Life cycle

NOW

WITHDRAWN
SSH EN ISO/IEC 17020:2008
95.99 Withdrawal of Standard
29 mar 2012

REVISED BY

PUBLISHED
SSH EN ISO/IEC 17020:2012

Related project

Adopted from EN ISO/IEC 17020:2004

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login