DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO 9001:2008

Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)
95.99 Withdrawal of Standard   23 sht 2015

General information

95.99     23 sht 2015

DPS

DPS/KT 1

European Norm

03.100.70     03.120.10  

Scope

S SH ISO 9001:2008 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë ku një organizate i duhet të demonstrojë aftësinë e saj për të ofruar vazhdimisht produkt që plotëson kërkesat e konsumatorëve dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullative si dhe ka për qëllim të rrisë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit, duke përfshirë proceset për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit dhe sigurimin e konformitetit ndaj klientit dhe të kërkesave të zbatueshme ligjore dhe rregullative Të gjitha kërkesat e ISO 9001:2008 janë gjenerike dhe kanë për qëllim të jenë të zbatueshme për të gjitha organizatat, pavarësisht nga madhësia, lloji dhe produkti i ofruar. Ku çdo kërkesë (s) e ISO 9001:2008 nuk mund të zbatohet për shkak të natyrës së një organizate dhe produkti të saj, kjo mund të konsiderohet përjashtim
Ku përjashtimet e bëra, në përputhje me kërkesat e ISO 9001:2008 nuk janë të pranueshme nëse këto përjashtime janë të kufizuara brenda kërkesave të pikës 7, si dhe përjashtime të tilla nuk ndikojnë në aftësinë e organizatës'' s, ose përgjegjësinë, për të siguruar produkt që plotëson kërkesat e konsumatorëve dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullative

Related directives

Directives related to this standards.

765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Të harmonizuara
2008/68/EC

Directve 2008/68/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 24 shtator 2008 e transportit të brendëshëm të mallrave të rrezikshme

Life cycle

NOW

WITHDRAWN
SSH EN ISO 9001:2008
95.99 Withdrawal of Standard
23 sht 2015

REVISED BY

WITHDRAWN
SSH EN ISO 9001:2000

PUBLISHED
SSH EN ISO 9001:2015

Related project

Adopted from EN ISO 9001:2008

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login