DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH EN 50341-2-7:2023

Linjat elektrike ajrore që tejkalojnë AC 1 kV - Pjesa -2-7: Aspektet Normative Kombëtare (NNA) për FINLANDË (bazuar në EN 50341-1:2012)

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part -2-7: National Normative Aspects (NNA) for FINLAND (based on EN 50341-1:2012)

General information

40.60     10 maj 2024

50.99   

DPS

DPS/KT 3

European Norm

29.240.20  

Scope

1.1 E përgjithshme (ncpt) FI.1 Zbatimi i standardit në Finlandë Në Finlandë standardi EN 50341-1 (Pjesa 1) mund të zbatohet vetëm duke përdorur këtë NNA (EN 50341-2-7) që përmban Aspekte Normative Kombëtare për Finlandën. Kërkesat e standardit zbatohen edhe për linjat ajrore të tensionit të ulët (nën 1 kV AC). Kërkesat e projektit strukturor janë të zbatueshme edhe për linjat ajrore DC, ku kërkesat elektrike janë dhënë në Specifikimin e Projektit. Ky standard është i zbatueshëm vetëm për linjat e reja ajrore. (ncpt) FI.2 Aplikimi për linjat ajrore ekzistuese Linjat ajrore që përputhen me kërkesat mekanike dhe elektrike të datës fillestare të ndërtimit mund të operohen dhe mirëmbahen, nëse ato nuk shkaktojnë rrezik të dukshëm. Riparimi dhe remonti i linjave mund të bëhet sipas kërkesave të mëparshme. Riparimi nënkupton që një komponent i dëmtuar zëvendësohet me një të ri të ngjashëm. Riparimi i përgjithshëm nënkupton një përmirësim më të gjerë të linjës për zgjatjen e jetëgjatësisë së saj. Struktura bazë mbetet e njëjtë si më parë. Ky standard duhet të përdoret për të gjitha punimet modifikuese në linjat ekzistuese. Në punimet modifikuese mund të përdoren edhe norma dhe standarde të mëparshme. Në atë rast posaçërisht duhet të verifikohet që ndryshimet në veprime nuk kanë ndikim të rëndësishëm në ngarkesat e linjave. Puna modifikuese nënkupton p.sh. zhvendosja e disa mbështetësve ose një zgjatje në një linjë kur kjo shtesë është marrë parasysh në dizajnin origjinal, p.sh. shtimi i një qarku ose ndryshimi i përçuesve në mbështetëset ekzistuese. 1.2 Fusha e aplikimit (ncpt) FI.1 Aplikimi për përçuesit e mbuluar dhe kabllot ajrore Standardi përfshin kërkesat për projektimin dhe ndërtimin e linjave ajrore të pajisura me përçues të mbuluar dhe kabllo ajrore. Për më tepër, kërkesat e standardeve të pajisjeve dhe udhëzimet e prodhuesit duhet të ndiqen. (ncpt) FI.2 Aplikimi për kabllot për telekomunikacion Standardi përfshin kërkesat për aplikimin e kabllove të telekomunikacionit të instaluar në mbështetëse të përbashkëta me linja elektrike. (ncpt) FI.3 Instalimi i pajisjeve të tjera Vetëm pajisjet që i përkasin linjës (linjë elektrike ose telekomunikuese) mund të instalohen në linjat ajrore. Megjithatë, pajisjet që shërbejnë për shërbime komunale ose mbrojtjen e mjedisit si pajisjet e telekomunikacionit, shenjat rrugore, shenjat paralajmëruese ose topat paralajmërues mund të instalohen gjithashtu me lejen e pronarit të linjës. Pajisje të tjera nga ato të përmendura më sipër mund të instalohen edhe në mbështetëse të pajisura me kabllo ajrore me lejen e pronarit të linjës. Nëse pajisjet e tjera janë instaluar në mbështetëse, duhet të merren parasysh kërkesat e praktikave të sigurta të punës. Lartësia e instalimit të pajisjeve të destinuara për t'u instaluar dhe mirëmbajtur nga një person i zakonshëm duhet të jetë e tillë që puna të mund të kryhet pa u ngjitur në mbështetëse dhe të ndiqen distancat e punës së sigurt elektrike (shih standardin SFS 6002). Do të merren parasysh ngarkesat shtesë për shkak të pajisjeve të tjera në mbështetëset e linjës.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH EN 50341-2-7:2023
40.60 Close of voting
10 maj 2024

Related project

Adopted from EN 50341-2-7:2023

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login