DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH ETS 300 019-1-4:1992

Inxhinieria e Pajisjeve (EE); Kushtet e mjedisit dhe provat mjedisore për pajisjet e telekomunikacionit; Pjesa 1-4: Klasifikimi i kushteve të mjedisit; Përdorimi stacionar në vendndodhje të pa mbrojtura nga agjentët atmosferik

Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-4: Classification of environmental conditions; Stationary use at non-weatherprotected locations
13 sht 2023

General information

60.60     13 sht 2023

DPS

DPS/KT 10

European Norm

33.080  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Qëllimi i kësaj nën-pjese është të përcaktojë një klasë të kushteve mjedisore dhe ashpërsinë e tyre pajisjet mund të ekspozohen. Përfshihen vetëm kushtet e rënda, të cilat mund të jenë të dëmshme për pajisjen. Ashpërsitë e specifikuara janë ato që do të kenë një probabilitet të ulët për t'u tejkaluar; përgjithësisht më pak se 1 %. Për plotësinë, grupimi IEC i klimave në ajër të hapur është dhënë në Aneksin A. Kjo nënpjesë zbatohet për pajisjet e montuara për përdorim të palëvizshëm, duke përfshirë periudhat e punës së ereksionit, poshtë koha, mirëmbajtja dhe riparimi në vende jo të mbrojtura nga moti të përcaktuara në pikën 5.

Life cycle

NOW

PUBLISHED
SSH ETS 300 019-1-4:1992
60.60 Standard published
13 sht 2023

Related project

Adopted from ETS 300 019-1-4: February 1992

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login