DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH EN 12301:2019/AC:2021

Makinat e gomës dhe të materialeve plastike - Kalandrat - Kërkesat e sigurisë

Plastics and rubber machines - Calenders - Safety requirements

General information

40.20     15 shk 2024

40.60   

DPS

DPS/KT 114

European Norm

83.200  

Scope

Ky dokument specifikon kërkesat e sigurisë në lidhje me projektimin dhe ndërtimin e kalanderëve (shih 3.1.1) të destinuara për kalenderimin, lustrimin, laminimin ose stampimin e gomës ose plastikës.

Ky dokument ka të bëjë vetëm me kalendarin, duke përfshirë komponentët e mëposhtëm të integruar: pajisje prerëse, udhëzues dhe pajisje ushqyese, rul dytësor.
Shtojca C tregon shembuj të llojeve të ndryshme të kalendarëve dhe Shtojca D tregon shembuj të proceseve të kalendarizimit. Ky dokument trajton të gjitha rreziqet e rëndësishme, situatat e rrezikshme ose ngjarjet e rrezikshme që lidhen me projektimin dhe ndërtimin e kalendarëve, kur makinat përdoren sipas qëllimit dhe në kushtet e keqpërdorimit të cilat janë të parashikueshme në mënyrë të arsyeshme nga prodhuesi gjatë të gjitha fazave të jetës së makina siç përshkruhet në EN ISO 12100:2010, 5.4 (shih Shtojcën B).

Ky dokument nuk ka të bëjë me:
- rreziqet e krijuara nga përpunimi i materialeve shpërthyese, ose materialeve që shkaktojnë një atmosferë shpërthyese;
- rreziqet nga rrezatimi lazer ose jonizues;
- rreziqet që krijohen nëse kalendari instalohet në një atmosferë shpërthyese. Dy mullinj me rrotulla mbulohen nga EN 1417.

Ky dokument nuk është i zbatueshëm për kalendarët e prodhuar përpara datës së publikimit të tij.

Related directives

Directives related to this standards.

2006/42/EC

Direktiva 2006/42/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 17 majit 2006 për makinerinë, dhe amendimi i Direktivës 95/16/EC (rinovim)

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH EN 12301:2019/AC:2021
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
15 shk 2024

Related project

Adopted from EN 12301:2019/AC:2021

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login