DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH EN 17020-4:2021

Zbatim i zgjeruar i rezultateve të provës për qëndrueshmërinë e vetëmbylljes për grupet e dyerve dhe dritareve të hapëshme - Pjesa 4: Qëndrueshmëria e vetëmbylljes të dyerve dhe dritave të hapëshme me varëse dhe të rrotullueshme dhe/ose kundra tymit

Extended application of test results on durability of self-closing for doorsets and openable windows - Part 4: Durability of self-closing of fire resistance and/or smoke control hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows

General information

40.20     15 shk 2024

40.60   

DPS

DPS/KT 114

European Norm

13.220.50     91.060.50  

Scope

Ky dokument është i zbatueshëm për kornizën metalike me një fletë dhe me dy fletë, me varëse dhe me rrotullim, grupe dyersh me xham ose dritare të hapura siç mbulohen nga EN 15269 5 ose EN 15269 20. Ky dokument përshkruan metodologjinë për zgjerimin e zbatimit të rezultateve të provës të marra nga qëndrueshmëria e vetë- testi(et) mbyllës i kryer në përputhje me EN 1191.

Në varësi të përfundimit të testit(eve) të duhur të vetëmbylljes, aplikacioni i zgjeruar mund të mbulojë të gjithë ose disa nga listat e mëposhtme jo shteruese:
- grupe dyersh dhe dritare të hapura;
- fletët e dyerve ose dritareve;
- elemente fikse në mur ose tavan (kornizë ose sistem pezullimi);
- panele me xham dhe pa xham në grupin e derës dhe dritaret e hapshme, anësore, tërthore dhe/ose panele të sipërme;
- artikujt e pajisjeve të ndërtimit;
- përfundime dekorative;
- vulosje nxitëse, tymi, rryme ose akustike;
- ndërtim(et) mbështetëse alternative.

Related directives

Directives related to this standards.

305/2011

Rregullorja (BE) Nr. 305/2011 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 9 Mars 2011 që parashtron kushtet e harmonizuara për tregtimin e produkteve të ndërtimit dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit KEE/89/106

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH EN 17020-4:2021
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
15 shk 2024

Related project

Adopted from EN 17020-4:2021

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login