DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH ISO 10014:2021

Sisteme të menaxhimit të cilësisë - Menaxhimi i një organizate për rezultate cilësore - Udhëzim për realizimin e përfitimeve financiare dhe ekonomike

Quality management systems - Managing an organization for quality results - Guidance for realizing financial and economic benefits
13 sht 2021

General information

60.60     13 sht 2021

DPS

DPS/KT 1

International Standard

03.120.10  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Ky dokument jep udhëzime për realizimin e përfitimeve financiare dhe ekonomike duke aplikuar një qasje të strukturuar nga lart-poshtë për arritjen e përfitimeve financiare dhe ekonomike. Qasja e strukturuar përdor parimet e menaxhimit të cilësisë dhe sistemin e menaxhimit të cilësisë të përshkruar në familjen e standardeve të sistemit të menaxhimit ISO 9000 për: a) monitorimin dhe menaxhimin e tendencave në matjet kryesore të performancës; b) të ndërmarrë veprime përmirësimi bazuar në metrikat e vëzhguara. Ky dokument i drejtohet posaçërisht drejtuesve të lartë të një organizate. Ky dokument është i zbatueshëm për çdo organizatë, qoftë nga sektori publik, privat apo jofitimprurës, pavarësisht nga modeli i saj i biznesit, të ardhurat, numri i punonjësve, shumëllojshmëria e ofertave të produkteve dhe shërbimeve, kultura organizative, kompleksiteti i proceseve, vendi ose numri i vendndodhjeve. Ky dokument plotëson ISO 9001:2015 dhe ISO 9004:2018 për përmirësime të performancës dhe ofron shembuj të përfitimeve të arritshme nga aplikimi i koncepteve në ato standarde. Ky dokument identifikon metodat dhe mjetet praktike të menaxhimit për të ndihmuar në realizimin e përfitimeve

Life cycle

NOW

PUBLISHED
SSH ISO 10014:2021
60.60 Standard published
13 sht 2021

Related project

Adopted from ISO 10014:2021 IDENTICAL

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login