DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO/IEC 17024:2012

Vlerësimi i konformitetit - Kërkesa të përgjithshme për trupat që bëjnë çertifikimin e personave (ISO/IEC 17024:2012)

Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012)
28 dhj 2012

General information

60.60     28 dhj 2012

DPS

DPS/KT 1

European Norm

03.120.20  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

SH EN ISO/IEC 17024:2012 përmban parimet dhe kërkesat për një trup certifikuese personash ndaj kërkesave të veçanta, dhe përfshin zhvillimin dhe mirëmbajtjen e një skeme certifikimi për personat.

Related directives

Directives related to this standards.

765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Të harmonizuara
765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Të harmonizuara

Life cycle

NOW

PUBLISHED
SSH EN ISO/IEC 17024:2012
60.60 Standard published
28 dhj 2012

Related project

Adopted from EN ISO/IEC 17024:2012

Adopted from EN ISO/IEC 17024:2012

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login