DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO/IEC 17050-1:2010

Vlerësimi i konformitetit - Deklarata e konformitetit që lëshohet nga furnizuesi - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme

Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)
25 qer 2010

General information

60.60     25 qer 2010

DPS

DPS/KT 1

European Norm

03.120.20  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

ISO/IEC 17050-1:2004 specifies general requirements for a supplier's declaration of conformity in cases where it is desirable, or necessary, that conformity of an object to the specified requirements be attested, irrespective of the sector involved.
For the purposes of ISO/IEC 17050-1:2004, the object of a declaration of conformity can be a product, process, management system, person or body.

Related directives

Directives related to this standards.

765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Të harmonizuara
765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Të harmonizuara

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH EN ISO/IEC 17050-1:2004

NOW

PUBLISHED
SSH EN ISO/IEC 17050-1:2010
60.60 Standard published
25 qer 2010

Related project

Adopted from EN ISO/IEC 17050-1:2010

Adopted from EN ISO/IEC 17050-1:2010

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login