DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 45020:2006

Standardizimi dhe aktivitete që lidhen me të - Fjalor i përgjithshëm (ISO/IEC Guide 2:2004)

Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004)
1 jan 2001

General information

60.60     1 jan 2001

DPS

DPS/KT 1

European Norm

01.040.01     01.120  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

ISO/IEC Guide 2:2004 ofron kushtet e përgjithshme dhe përkufizimet lidhur me standardizimin dhe aktivitetet e lidhura me te. Ai ka për qëllim të kontribuojë thelbësisht në drejtim të mirëkuptimit të ndërsjelltë midis anëtarëve të ISO dhe IEC dhe agjencive të ndryshme qeveritare dhe jo-qeveritare të përfshira në standardizimit në nivel ndërkombëtar, rajonal dhe kombëtar. Ai synon gjithashtu të sigurojë një burim të përshtatshme për mësimdhënie dhe për referencë, shkurtimisht mbulon parimet themelore teorike dhe praktike të certifikimit, standardizimit dhe akreditimit laboratorik. Nuk është qëllimi i ISO/IEC Guide 2:2004 nuk ka si qëllim të kopjojë përkufizimet e termave të përcaktuara në mënyrë adekuate për qëllime të përgjithshme në fjalore të tjera autoritative ndërkombëtare.
SHËNIM 1 Nga ky këndvështrim, vëmendje e posaçme është tërhequr në fjalorin ndërkombëtar të termave themelore dhe të përgjithshme në metrologji (VIM) përgatitur bashkërisht nga ISO, IEC, BIPM, IFCC, IUPAC, IUPAP dhe OIML, dhe botuar në vitin 1993 (Edicioni i dytë ).
SHËNIM 2 Përveç kushteve të dhëna në gjuhët zyrtare të ISO dhe IEC (anglisht, frëngjisht dhe rusisht), termat ekuivalente e ofruara nga organet anëtare përkatëse janë dhënë në gjuhët e mëposhtme:
Gjermanisht (de);Spanjisht (es);Italisht (ajo);Hollandeze (NL);Suedisht (SV).

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH EN 45020:2005

NOW

PUBLISHED
SSH EN 45020:2006
60.60 Standard published
1 jan 2001

Related project

Adopted from EN 45020:2006

Adopted from EN 45020:2006

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login