DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO/IEC 17000:2004

Vlerësimi i konformitetit - Fjalor dhe parime të përgjithshme (ISO/IEC 17000:2004) (shqip)

Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)
95.99 Withdrawal of Standard  

General information

95.99    

DPS

DPS/KT 1

European Norm

01.040.03     03.120.20  

Scope

ISO/IEC 17000:2004 specifies general terms and definitions relating to conformity assessment, including the accreditation of conformity assessment bodies, and to the use of conformity assessment to facilitate trade. A description of the functional approach to conformity assessment is included as a further aid to understanding among users of conformity assessment, conformity assessment bodies and their accreditation bodies, in both voluntary and regulatory environments.
ISO/IEC 17000:2004 does not set out to provide a vocabulary for all of the concepts that may need to be used in describing particular conformity assessment activities. Terms and definitions are given only where the concept defined would not be understandable from the general language use of the term or where an existing standard definition is not applicable.

Related directives

Directives related to this standards.

765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Të harmonizuara
765/2008

RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 korrik 2008 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93

Të harmonizuara

Life cycle

NOW

WITHDRAWN
SSH EN ISO/IEC 17000:2004
95.99 Withdrawal of Standard

REVISED BY

PUBLISHED
SSH EN ISO/IEC 17000:2020

Related project

Adopted from EN ISO/IEC 17000:2004

Adopted from EN ISO/IEC 17000:2004

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login