DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS CEN/TS 17154-2:2019

Mbledhja elektronike e tarifave - Vlerësimi i zbatimit për përputhshmërinë me CEN/TS 16986 - Pjesa 2: Komplet testimi abstrakt

Electronic fee collection - Evaluation of implementation for conformity to CEN/TS 16986 - Part 2: Abstract test suite

General information

40.20     11 shk 2022

DPS

DPS/KT 224

Technical Specification

35.240.60  

Scope

Ky dokument ofron një sërë testesh për të vlerësuar pajisjet qendrore të ngarkuesve të tarifave dhe ofruesve të shërbimeve të tarifave për pajtueshmërinë me kërkesat e renditura në CEN/TS 16986. Ky dokument përmban përkufizimin e këtyre testeve në formën e rasteve të testimit, duke reflektuar hapat e kërkuar individualë të renditur në Qëllimet specifike të Testit të përcaktuara në CEN/TS 17154-1. Rastet e testimit janë shkruar në Testimi dhe Testimi i Shënimit të Kontrollit, versioni 3 (TTCN v3).

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN/TS 17154-2:2019
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
11 shk 2022

Related project

Adopted from CEN/TS 17154-2:2019

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login