DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS CEN/TS 17154-1:2019

Mbledhja elektronike e tarifave - Vlerësimi i zbatimit për konformitetin me CEN/TS 16986 - Pjesa 1: Struktura dhe qëllimet e grupit të testimit

Electronic fee collection - Evaluation of implementation for conformity to CEN/TS 16986 - Part 1: Test suite structure and purposes

General information

40.20     11 shk 2022

DPS

DPS/KT 224

Technical Specification

35.240.60  

Scope

Ky dokument specifikon strukturën e grupit të testimit (TSS) dhe qëllimet e provës (TP) për të testuar përputhshmërinë e pajisjeve qendrore të ngarkuesve dhe ofruesve të shërbimit të tarifave kundrejt CEN/TS 16986. Ai ofron më tej modele për raportet e testit të konformitetit të protokollit (PCTR) për implementimi nën teste (IUT) si për ngarkuesin e tarifave ashtu edhe për ofruesin e shërbimit të tarifave. Ky dokument përmban dispozitat teknike për të kryer testimin e konformitetit të sjelljes funksionale dhe dinamike të zbatimeve në përputhje me CEN/TS 16986. SHËNIM Specifikimet në këtë pjesë ofrojnë bazën për shënimin e kombinuar të pemës dhe tabelave (TTCN) të rasteve dhe hapave të provës që janë dhënë në CEN/TS 17154 2.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN/TS 17154-1:2019
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
11 shk 2022

Related project

Adopted from CEN/TS 17154-1:2019

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login