DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 16282-7:2017+A1:2021

Pajisje për kuzhina tregtare – Përbërësit e ventilimit në kuzhinat tregtare 7: Instalimi dhe përdorimi i sistemeve të fikjes së zjarrit

Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 7: Installation and use of fixed fire suppression systems
21 dhj 2021

General information

60.60     21 dhj 2021

DPS

DPS/KT 269

European Norm

97.040.99  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Ky standard evropian specifikon kërkesat dhe jep rekomandime për projektimin, instalimin, testimin, mirëmbajtjen dhe sigurinë e sistemeve të shuarjes së zjarrit të kuzhinës në ndërtesa. Ky standard evropian është i zbatueshëm për sistemet e ventilimit në kuzhinat komerciale, zonat përkatëse dhe instalimet e tjera që përpunojnë produkte ushqimore të destinuara për përdorim komercial. Kuzhinat dhe zonat shoqëruese janë dhoma të veçanta në të cilat përgatiten ushqimet, ku lahen, pastrohen enët e tavolinës dhe pajisjet, ruhen ushqimet dhe zonat e mbetjeve ushqimore. Ky standard evropian është i zbatueshëm për sistemet e shuarjes së zjarrit, përveç atyre që përdoren në kuzhinat shtëpiake ose objektet industriale të përpunimit të ushqimit. Nëse nuk specifikohet ndryshe, kërkesat e këtij standardi duhet të kontrollohen me anë të inspektimit dhe/ose matjes. SHËNIM Ju lutemi vini re ekzistencën e mundshme të rregulloreve kombëtare shtesë ose alternative mbi instalimin, kërkesat e pajisjes dhe inspektimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin.

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH EN 16282-7:2017

NOW

PUBLISHED
SSH EN 16282-7:2017+A1:2021
60.60 Standard published
21 dhj 2021

Related project

Adopted from EN 16282-7:2017+A1:2021

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login