DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 17085:2019 ‘Letër dhe karton - Proçedurat e marrjes së mostrës për letër dhe karton për riciklim’

Ky standard specifikon metodën për marrjen e një mostre përfaqësuese nga një sasi letre dhe kartoni për riciklimin për të provuar nëse përbërja dhe/ose cilësia e tyre përputhet me kërkesat e standardit EN 643 dhe ose me specifikime të tjera.

Standardi përcakton procedurat e marrjes së mostrave që zbatohen kur bëhet marrja e mostrave për të zgjidhur çështjet e pajtueshmërisë dhe mosmarrëveshjet tregtare midis blerësit dhe shitësit në lidhje me një sasi letre dhe kartoni për riciklimin, në çdo pikë të zinxhirit të vlerës, kur ato procedura nuk janë të përcaktuara në kontrata midis blerësit dhe shitësit.