DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 61331-3:2014

Pajisje mbrojtëse kundër rrezatimit X mjekësor diagnostikues - Pjesa 3: Veshje dhe syze të mbrojtjes radiologjike, veshjet mbrojtëse të pacientit

Standardi zbatohet për pajisjet mbrojtëse, siç janë veshjet mbrojtëse, të cilat shërbejnë për mbrojtjen e personave ndaj rrezatimit me rreze X deri në 150 kV, gjatë ekzaminimit radiologjik dhe proçedurave të ndërhyrjes. Ai jep kërkesat e përgjithshme për dokumentet shoqëruese dhe projektimin dhe materialet e përdorura; -madhësitë standarde, karkteristikat e veçanta të projektimit, aftësitë e reduktimit minimal të materialeve, markimin dhe format e standardizuara të citimeve në përputhje me këtë standard.