DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 14614:2020 “Cilësia e ujit - Standard udhëzues për vlerësimin e veçorive hidromorfologjike të lumenjve”

Ky standard fokusohet në veçoritë strukturore të lumenjve, në proceset gjeomorfologjike dhe hidrologjike dhe në vazhdimësinë e lumenjve. Standardi fokusohet në veçoritë strukturore të lumenjve, në proceset gjeomorfologjike dhe hidrologjike dhe në vazhdimësinë e lumenjve. Ai ofron udhëzime për veçoritë dhe proceset që duhen marrë parasysh gjatë karakterizimit dhe vlerësimit të hidromorfologjisë së lumenjve. Fjala "lum" përdoret si një term i përgjithshëm për të përshkruar rrjedhat ujore rrjedhëse të të gjitha madhësive, me përjashtim të trupave ujorë artificialë si kanalet. Qëllimi kryesor i standardit është të përmirësojë krahasueshmërinë e metodave të vlerësimit hidromorfologjik, përpunimin dhe interpretimin e të dhënave. Ai ofron rekomandime të gjera për llojet e parametrave që duhet të vlerësohen, dhe metodat për ta bërë këtë, brenda një kuadri që ofron fleksibilitet për të planifikuar programe pune që janë të përballueshme.