DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

1907/2006

Rregullorja e KE/1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 18 Dhjetor 2006 lidhur me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve (REACH), e cila krijon Agjencinë Evropiane të Kimikateve, dhe që ndryshon Direktivën e KE/1999/45 dhe shfuqizon Direktivën e Këshillit KEE/76/769 dhe Direktivat e Komisionit KEE/91/155, KEE/93/67, KE/93/105 dhe KE/2000/21.

EUR-Lex shiko më tepër

View all published standards related to this directive