DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

2009/125/EC

Direktiva 2009/125/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 6 korrik 2005 që krijon një sistem për vendosjen e kërkesave të projektimit ekologjik për produktet që përdorin energji dhe Direktiva e Këshillit 92/42/EEC e amenduar dhe Direktivat 96/57/EC dhe 2000/55/EC të Parlamentit Europian dhe Këshillit

EUR-Lex shiko më tepër

View all published standards related to this directive