DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Fushata e ndërgjegjësimit mbi Infrastrukturën e Cilësisë në qytetin e Vlorës

Gjatë ditës së parë të aktivitetit me Dhomën e Tregtise dhe Industrisë Vlorë, prezantimi i DPS-së u fokusua mbi rolin dhe rëndësinë e standardizimit

Në ditën e dytë të aktivitetit, përfaqësuesit e tre Drejtorive që i përkasin infrastrukturës së cilësisë zhvilluan një takim në Universitetin “Ïsmail Qemali”, me një grup studentësh të inxhinirerisë mekanike dhe biologjisë. Përfaqësuesi i DPS prerzantoi një informacion mbi standardet dhe rolin e tyre në ekonomi dhe industri, në sigurinë ushqimore, si dhe mbi përfitimet e njohjes së standardeve në kuadër të veprimtarive akademike. Lidhur me rëndësinë e përdorimit të standardeve dhe njohjen e tyre për tu përdorur nga tբ gjithë studentët, DPS ka marrë masa për uljen e çmimit të standardeve në vlerën 85%.

Ky cikël aktivitetesh promovuese do të vijojë në muajt e ardhshëm dhe do të shtrihet në qytetet kryesore të Shqipërisë, me qëllim informimin dhe edukimin e publikut mbi shtyllat e infrastrukturës së cilësisë.