DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

SSH EN ISO/IEC 17000

Akreditimi dhe certifikimi

S SH EN ISO/IEC 17000:2004

28 fq.

3748 lekë

(al, en, fr, de)

Vlerësim i konformitetit -- Fjalor dhe parime të përgjithshme(shqip) (ISO/IEC 17000:2004; EN ISO/IEC 17000:2004)

Conformity assessment -- Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004; EN ISO/IEC 17000:2004)

S SH EN ISO/IEC 17011:2004

32 fq.

3986 lekë

(al, en, fr, de)

Kërkesa të përgjithshme për organizmat e akreditimit të cilat kryejnë akreditimin e organizmave të vlerësimit të konformitetit (ISO/IEC 17011:2004; EN ISO/IEC 17011:2004)

Conformity assessment -- General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2004; EN ISO/IEC 17011:2004)

S SH EN ISO/IEC 17020:2012

20 fq.

3094 lekë

(en, fr, de)

Kriteret e përgjithshme për funksionimin e tipeve të ndryshme të organizmave që kryejnë inspektimin (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004)

General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004)

S SH EN ISO/IEC 17024:2003

20 fq.

3094 lekë

(al, en, fr, de)

Vlerësimimi konformitetit - Kërkesa të përgjithshme për trupa që bëjnë çertifikimin e personave (ISO/IEC 17024:2003; EN ISO/IEC 17024:2003)

Conformity assessment -- General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2003; EN ISO/IEC 17024:2003)

S SH EN ISO/IEC 17025:2007

48 fq.

4938 lekë

(al, en, fr, de)

Kërkesa të përgjithshme për kopetencën e laboratorëve të provave dhe të kalibrimit

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006)

S SH EN ISO/IEC 17050-1:2010

11 fq.

2261 lekë

(en, fr, de)

Vlerësimi i konformitetit – Deklarata e konformitetit që lëshohet nga furnizuesi – Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme

Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 1: General requirements (ISO/IEC 17050-1:2004; EN ISO/IEC 17050-1:2004)

S SH EN ISO/IEC 17050-2:2004

4 fq.

1368 lekë

(en, fr, de)

Vlerësimi i konformitetit - Deklarimi i konformitetit nga ana e furnizuesit - Pjesa 2: Dokumentet mbështetëse

Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 2: Supporting documentation (ISO/IEC 17050-2:2004; EN ISO/IEC 17050-2:2004)