DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Seria 10000

Menaxhimi i Cilësisë

S SH ISO 10005:2005

25 fq.

3570 lekë

(en, fr, de)

Menaxhimi i cilësisë - Udhëzues për planet e cilësis

Quality management – Guidelines for quality plans (ISO 10005:1995)

S SH ISO 10006:2003

45 fq.

4641 lekë

(al, en, fr, de)

Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë - Udhëzues për menaxhimin e cilësisë në projekte

Quality management – Guidelines to quality in project management (ISO 10006:1997)

S SH EN ISO 10007:2003

15 fq.

2766 lekë

(al, en, fr, de)

Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Udhëzues për menaxhimin e konfiguracionit

Quality management – Guidelines for configuration management (ISO 10007:1995; EN ISO 10007:1996)

S SH EN ISO 10012:2003

27 fq.

3748 lekë

(al, en, fr, de)

Sistemet e menaxhimit të matjes - Kërkesat për proceset e matjes dhe pajisjet e matjes

Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 10012:2003; EN ISO 10012:2003)

S SH ISO/TR 10013:2001

16 fq.

2766 lekë

(en, fr, de)

Udhëzime për dokumentacionin e sistemit të menaxhimit të cilësisë

Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001)

S SH ISO/TR 10014:2006

27 fq.

3748 lekë

(en, fr, de)

Udhëzues për menaxhimin e efekteve ekonomike të cilësisë

Guidelines for managing the economics of quality (ISO/TR 10014:1998)

S SH ISO 10015:1999

19 fq.

3094 lekë

(en, fr, de)

Menaxhimi i cilësisë - Udhëzues për trajnimin

Quality management – Guidelines for training (ISO 10015:1999)

S SH ISO/TR 10017:2003

39 fq.

4403 lekë

(en, fr, de)

Udhëzim për teknikat statistikore për ISO 9001:2000

Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003)

S SH ISO/TS 16949:2009

41 fq.

4641 lekë

(en, fr, de)

Sisteme të menaxhimit të cilësisë – Kërkesa të veçanta për zbatimin e ISO 9001:2000, për prodhimin e serive dhe të pjesëve të këmbimit në industrinë e automjeteve

Quality management systems – Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations (ISO/TS 16949:2002)

S SH EN ISO 19011:2011

49 fq.

4938 lekë

(en, fr, de)

Udhëzuesit për cilësinë dhe /ose auditimin e sistemeve të menaxhimit të mjedisit

Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002; EN ISO 19011:2002)