Programi i Transparencës

Hyrje


Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AP Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP


* Në të gjitha rastet sipas Rregullave të Punës dhe Procedurave për Aktivitetet Kombëtare të Standardizimit, Pjesa 1, do të respektohet parimi i konsensusit për miratimin e standardeve / dokumenteve të standardizimit nga organet teknike, por nëse mosmarrëveshjet nuk mund të zgjidhen brenda Komitetit Teknik, do të zbatohen procedurat e dhëna në Rregulloren e Brendshme Pjesa I, pika 10.

• Koordinatori

Kostanca DEDJA

• E-mail:

info@dps.gov.al

• Tel:

+355 (04) 222 62 55; +355 (04) 223 48 45

• Adresa

Rr. "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), 1014 Tiranë-Shqipëri

• Orari:

E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30

E Premte 08:00 - 14:00

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

Lista e Shërbimeve që ofron DPS, përfshirë (tarifat, formular aplikimi, afati kohor, procedurë ankimimi, standardet për cilësinë e shërbimit):

* DPS nuk ka iniciativë për propozimin e akteve ligjore.

* DPS nuk e ofron këtë shërbim.

* DPS nuk bën publikim për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbimin civil

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit, në vijim “DPS”) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i DPS.

DPS publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT të DPS janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të DPS. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit DPS vlerëson nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga Drejtori i Përgjithshëm i DPS.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, DPS mban parasysh interesin e publikut, si dhe mundësinë e aksesimit me lehtësi në informacionin publik.


Programi i Transparencës së DPS miratuar me Urdhrin Nr. 07, datë 06.04.2021